Nieuws Actueel

Aanbesteding ZZP'ers totale flop

Jeroen Jansen 21 februari 2014

MKB’ers en ZZP’ers kunnen nog steeds fluiten naar een opdracht van de overheid. De Aanbestedingswet die april 2013 in werking is getreden - juist bedoeld om drempels voor kleine ondernemers te slechten - werkt niet, blijkt uit onderzoek. “Inkopers in de publieke sector zijn ronduit negatief over de mogelijkheid om meer opdrachten aan het MKB en ZZP’ers te gunnen”, aldus de onderzoekers.

De verschillende overheden moeten bij elkaar te rade gaan hoe zij de positie van MKB’ers en ZZP’ers kunnen verbeteren, is een aanbeveling. Een goed voorbeeld is volgens de onderzoekers van adviesbureau Aeves, de gemeente Utrecht. Deze gemeente probeert kleinere ondernemers te stimuleren door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten. “Inmiddels hebben zij voor meer dan 300 MKB’ers zo de barrière om in te schrijven verlaagd.”

EMVIMet de nieuwe aanbestedingswet is er veel veranderd rondom inkopen en aanbesteden in de publieke sector. Zo moeten aanbestedende diensten hun keuzes voor procedures en leveranciers voortaan beter motiveren. Een andere belangrijke wijziging is dat EMVI-gunningscriteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) verplicht zijn gesteld in plaats van het laagste prijs criterium. Het doel van deze wet is om MKB'ers betere kansen te bieden, doelmatiger in te kopen en administratieve lasten te verlagen.

Toename belastingUit het recente onderzoek van Aeves blijkt dat publiek inkopend Nederland die doelen niet terugziet in de praktijk. Er wordt evenveel gegund aan kleinere bedrijven en ZZP'ers als voorheen, de doelmatigheid is niet toegenomen en senior inkopers zien hun administratieve belasting met gemiddeld 14 procent toenemen.

DoelstellingenDe doelstellingen van de nieuwe aanbestedingswet zijn:

Betere kansen bieden aan zelfstandigen zonder personeel en het midden –en kleinbedrijf om overheidsopdrachten binnen te halen Verlaging van administratieve lasten Betere besteding van belastinggeld Eenvoudiger afhandeling van klachten Meer concurrentie bij overheidsopdrachten Betere naleving van de wet -en regelgeving

DeelnamedrempelDe eerste doelstelling om meer opdrachten te gunnen aan MKB’ers en ZZP’ers is dus niet gehaald. Slechts een vijfde van de respondenten – inkopers bij overheden – geeft aan dat er sprake is van een verbetering. De onderzoekers: “Zonder uitzondering zijn alle overheidssectoren hier negatief over: de gemiddelde score op deze vraag is 2,6 op een schaal van 1 tot 6. Inkopers bij gemeenten zijn het meest positief, inkoopmanagers het minst. “De deelnemers twijfelen in de toelichting dan ook openlijk of de nieuwe aanbestedingswet er voor zorgt dat de deelnamedrempel daadwerkelijk is verlaagd. Kleinere ondernemingen zouden meer moeite hebben om de kwaliteitscriteria van EMVI goed onder woorden te kunnen brengen”, melden de onderzoekers

Verminderen van de administratieve lastenEen andere belangrijke doelstelling van de nieuwe aanbestedingswet is het verminderen van de administratieve lasten. Het tegendeel is waar. Bij 74 procent van de overheidsorganisaties is de administratieve belasting van de inkooporganisatie toegenomen. In 21 procent van de gevallenbedraagt deze toename zelfs meer dan 30 procent.” De toename zit vooral in het documenteren en beargumenteren van de beslissingen.

‘Juridisering’ inkoopEen doelmatiger inkoop wordt bij lange na niet gehaald. Wel is de nieuwe klachtenprocedure bij veel overheden ingevoerd. Echt heel blij zijn ze er overigens niet mee. De onderzoekers: “De klachtenprocedure is een sprekend voorbeeld van de ‘juridisering’ van inkoop. Het nodigt inschrijvers bijna uit om bezwaar te maken. Nota’s van Inlichtingen worden langer en langer, geven de respondenten aan.”

Lees verder op BC.nl.