Nieuws Actueel

Aandachtspunten stijgende pensioenleeftijd

Bram de Vrind 13 augustus 2015

Abab pensioen 335

De AOW (Algemene Ouderdomswet) biedt iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt vanaf de AOW-leeftijd een basispensioen. Door de toenemende kosten voor de AOW, gaat de AOW-leeftijd omhoog. Dit heeft ook consequenties voor uw pensioen(datum). Maakt u zich zorgen over uw pensioen? Door het maken van een pensioenplan weet u precies waar u aan toe bent. We hebben een aantal aandachtspunten voor u op een rij gezet.

Check uw pensioenregeling(en)Het is goed om nu al inzichtelijk te maken welke pensioenpotjes u heeft en wanneer deze vrijvallen. Mogelijk wijkt de pensioenleeftijd van uw pensioenregeling af van de ingangsdatum van uw AOW. Daarnaast kunnen eerder opgebouwde pensioenafspraken de ‘oude’ ingangsdatum van de AOW bij 65 jaar bevatten. Bij het bereiken van de pensioenleeftijd die wordt genoemd in uw pensioenregeling(en) moet u een keuze maken of u het pensioen wilt laten uitkeren of dit wilt uitstellen. Uitstellen kan fiscaal gunstiger uitpakken, omdat vanaf de AOW-leeftijd lagere belastingtarieven gelden. Daarnaast kan uitstellen ook gunstig zijn als u eventuele aanvullende uitkeringen, zoals een AOW-toeslag of WW-uitkering, heeft. Deze uitkeringen worden vaak gekort op andere inkomsten uit werk en/of pensioen.

Controleer uw arbeidsovereenkomstDe stijgende pensioenleeftijd heeft ook consequenties voor uw arbeidsovereenkomst. Mogelijk vermeldt uw arbeidsovereenkomst nog dat deze eindigt op het moment dat u 65 jaar wordt. Als dit het geval is, kan het door de latere ingang van de AOW verstandig zijn om in overleg met uw werkgever uw arbeidsovereenkomst aan te passen. Verder kennen de meeste pensioenfondsen een overgangsregeling. Dit betekent doorgaans dat de premieplicht blijft doorlopen tot 67 jaar, maar dat de ingang van het pensioen gelijk loopt met de AOW. Het is goed om te controleren welke regeling uw pensioenfonds toepast, want dit kan per pensioenfonds verschillen. Daarnaast stopt de premieplicht voor sociale verzekeringen bij de ingang van de AOW-leeftijd. U bent dan niet meer verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Bij ziekte heeft u wel recht op doorbetaling van uw loon door uw werkgever, maar u bent niet meer verzekerd volgens de Ziektewet. Afgezien van deze uitzonderingen heeft u als oudere medewerker dezelfde rechten als jongere medewerkers. Alle bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, ontslag en werken in deeltijd blijven voor u gelden.

Eerder met pensioenDe verhoging van de pensioenleeftijd wil niet per definitie zeggen, dat u ook langer door moet werken. Wilt u toch op de ‘oude’ pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen? Het is dan de vraag of u op de ‘oude’ pensioendatum voldoende inkomen en/of vermogen heeft om te kunnen stoppen met werken. Vaak is het mogelijk om de pensioenuitkering te vervroegen. Houd er rekening mee dat als vuistregel geldt, dat het vervroegen of het uitstellen van de pensioenleeftijd met een jaar leidt tot een respectievelijk 6,5% lagere of hogere jaarlijkse uitkering. Door een inschatting te maken van uw inkomensbehoefte en van het netto inkomen op het moment dat u eerder met pensioen wilt gaan, krijgt u een beeld of het financieel haalbaar is.

Sparen voor de oude dagAls u nu ruimte heeft om te sparen voor de oude dag, dan kan dit een goede manier zijn om uw netto inkomen tijdens uw pensioen te verhogen. U spaart nu voor later en het gespaarde inkomen wordt na uw pensioendatum tegen een lager belastingtarief belast. Dit kan door bij te sparen in uw pensioenregeling of via een lijfrenteproduct.

PensioenplanHet is belangrijk om tijdig te bepalen hoe uw financiële situatie is op het moment dat u met pensioen wilt gaan. Door nu al een goed pensioenplan te maken, zorgt u ervoor dat u slim omgaat met de stijgende pensioenleeftijd. In het pensioenplan bekijkt u alle bovengenoemde punten: uw pensioenregeling(en), aanvullende verzekering(en), arbeidsovereenkomst, uw geschatte netto inkomen op de pensioendatum en uw financiële ruimte om eventueel bij te kunnen sparen. Een goed pensioenplan zorgt er niet alleen voor dat u alles goed heeft geregeld, het geeft u ook nu al rust en zekerheid.

Aandachtspunten voor de werkgeverBent u werkgever? Het is voor werkgevers goed om te weten wat de stijgende pensioenleeftijd voor hun medewerkers betekent. Maar dit is niet voldoende; ook de werkgever moet in actie komen. Een werkgever is namelijk vanaf 1 juli 2015 verplicht om voor een goede pensioencommunicatie naar zijn medewerkers te zorgen. Dit betekent, dat een werkgever proactief zijn medewerkers over hun pensioenregeling moet informeren en (meer) pensioenbewustzijn moet creëren. Daarnaast is het verstandig om de mogelijk verkeerde omschrijving van de pensioengerechtigde leeftijd in arbeidsovereenkomsten aan te passen. Ook is het belangrijk om na te gaan of de stijgende pensioenleeftijd consequenties heeft voor de pensioentoezegging naar uw medewerkers. Mocht de pensioentoezegging wijzigen, dan bent u mogelijk verplicht om uw medewerkers te compenseren.

ABAB Pensioenadvies is op de hoogte van de mogelijke kansen en risico’s op pensioengebied voor werkgevers en werknemers. Zij kunnen u adviseren en ondersteunen bij uw pensioenvraagstukken.