Nieuws Actueel

Een belletje maakt beter

Rik Nizet 23 april 2014

Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoeken hoe werkgevers in de uitzendbranche kunnen worden geprikkeld eerder een ziektemelding te doen van uitzendkrachten. Snel contact leggen na een ziekmelding voorkomt vaak dat iemand langer ziek thuis blijft.

UWV baseert zich op onderzoek van bureau AStri waaruit blijkt dat het bedrijf Acture als private uitvoerder van de Ziektewet voor uitzendkrachten een hoger uitstroompercentage realiseert dan publieke uitvoerder UWV. Het percentage ziekmelders dat zich na 2 dagen weer beter meldt, ligt bij Acture op 51,6, bij UWV op 27,2.

Het verschil wordt verklaard uit het feit dat Acture sneller contact legt met de ziekmelders. Het slaagt erin dat binnen 2 dagen met 97 procent van de ziekmelders te doen, het UWV in dezelfde periode bij 85 procent.

ZiektewetUWV wordt als publieke uitvoerder van de Ziektewet belemmerd door de wet. Acture legt in contracten met opdrachtgevers vast dat de ziekmelding op de eerste dag van ziekte moet worden doorgegeven. "UWV kan deze afspraak niet maken, omdat werkgevers volgens de wet maximaal 4 dagen de tijd hebben om te melden dat een uitzendkracht ziek is. Dit bemoeilijkt het verzuimbeheer. Het rapport van AStri geeft ons aanleiding te onderzoeken hoe werkgevers gestimuleerd kunnen worden om eerder een ziekmelding bij ons te doen'', zegt Joke Hoogendonk, directeur sociaal medische zaken van UWV.