Nieuws Actueel

Fiscale tips voor 2015

Rik Nizet 20 november 2014

De eerste nieuwjaarsrecepties voor 2015 worden al weer gepland. Nu hef je het glas champagne een stuk relaxter als je fiscaal je zaakjes op orde hebt. Een bloemlezing van fiscale tips uit ‘Goed voorbereid op 2015’ van PwC.

Huidige wetgevingDe publicatie met tips en aandachtspunten is samengesteld door de fiscalisten van PwC. PwC: “De fiscale tips en aandachtspunten zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en jurisprudentie. Ook is geanticipeerd op de voorgestelde maatregelen uit het Belastingplan 2015 tot en met de recent verschenen Tweede nota van wijziging en andere wetsvoorstellen.” De Eerste Kamer stemt half december over het Belastingplan 2015. De complete uitgave is hier te downloaden. Tips en aandachtspunten uit deze uitgave.

Ontvoeging uit fiscale eenheid op verzoekWil je per 1 januari 2015 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid ontvoegen? Zorg er dan voor dat het verzoek tot ontvoeging uiterlijk op 31 december 2014 is ingediend.

Renteaftrek bij overnameOverweeg je om een overname te plegen of is een dergelijk traject al in gang gezet? Besef dan dat de rente die wordt betaald op een lening die is bedoeld om een andere vennootschap te verwerven, misschien niet volledig aftrekbaar is. Voor de vennootschapsbelasting gelden namelijk verschillende renteaftrekbeperkende regelingen. Met een juiste structurering en een adequate financieringsverhouding kun je mogelijk voorkomen dat rente onnodig onder de aftrekbeperking valt.

Voorkomen verliesverdampingBeschikt je vennootschap over fiscale verliezen en dreigen die te verdampen? Als hoofdregel geldt dat verliezen negen jaar voorwaarts verrekenbaar zijn. Na die termijn verdampen de verliezen. Mogelijk kun je verliesverdamping voorkomen door tijdig maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door het realiseren van stille reserves.

HerinvesteringsreserveHeb je in 2011 een herinvesteringsreserve gevormd voor de winst behaald met de verkoop van een bedrijfsmiddel? Als je dan niet voor het einde van 2014 een herinvestering doet, valt de reserve in beginsel vrij in de winst en wordt deze belast. In bijzondere omstandigheden kan de termijn voor het aanhouden van een herinvesteringsreserve worden verlengd.

DesinvesteringsbijtellingHeb je minder dan vijf jaar geleden een bedrijfsmiddel aangeschaft en ben je van plan dit bedrijfsmiddel te verkopen? Om een desinvesteringsbijtelling te voorkomen, is het misschien raadzaam om dit bedrijfsmiddel pas begin 2015 te verkopen.

KleinschaligheidsinvesteringsaftrekBen je van plan nog dit jaar in jouw onderneming investeringen te doen of heb je dat al gedaan? Let dan op dat het recht op investeringsaftrek volledig vervalt als je het maximale investeringsbedrag van 306.931 euro overschrijdt. Dreig je dit maximumbedrag te overschrijden, dan kan het verstandiger zijn om investeringen (deels) uit te stellen tot 2015.

Start-upverliezenHeb je een vestiging in het buitenland opgezet en word je geconfronteerd met opstartverliezen? Dan kun je deze opstartverliezen (of -kosten) van en voor de nieuwe onderneming in het buitenland in beginsel in aanmerking nemen in Nederland. Als de ‘entrepreneur’ van de groep vanuit Nederland de beslissing neemt om in het buitenland te starten, is het at arm’s length als de kosten die daarmee zijn gemoeid, voor rekening en risico van die entrepreneur komen. De opstartverliezen zijn in beginsel dus aftrekbaar van de in Nederland belaste fiscale winst.

Tijdelijke verlaging box 2-tarief naar 22 procent Ben je als directeur-grootaandeelhouder van plan binnenkort een dividenduitkering te doen of jouw aanmerkelijkbelangaandelen te verkopen? Stel dan de dividenduitkering of de verkoop van je aanmerkelijkbelangaandelen niet uit tot na 1 januari 2015. In 2014 geldt namelijk nog eenmalig een verlaagd box 2-tarief van 22 procent voor zover het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan 250.000 euro. Dit levert een tariefvoordeel op van 3 procent. Fiscale partners hebben elk recht op het verlaagde tarief van 22 procent over de eerste 250.000 euro aan inkomen in box 2. In totaal kunnen zij in 2014 dus 500.000 euro dividend of verkoopopbrengst uit aanmerkelijkbelangaandelen ontvangen tegen het verlaagde box 2-tarief.

Maak je in 2014 gebruik van het tijdelijke verlaagde box 2-tarief van 22 procent door een dividenduitkering te doen of je aanmerkelijkbelangaandelen te verkopen? Wees er dan van bewust dat de verkregen middelen op 1 januari 2015 in de rendementsgrondslag van box 3 vallen. Dit in verband met de peildatum voor box 3 op 1 januari. Dat betekent dat je over de verkregen middelen - afhankelijk van de hoogte van jebox 3-vermogen - 1,2 procent vermogensrendementsheffing betaalt. Je kunt deze heffing voorkomen door de verkregen middelen voor 1 januari 2015 aan te wenden voor consumptief gebruik.

Verruimde vrijstellingWil je gebruikmaken van de verruimde vrijstelling eigenwoningschenking, maar beschik je privé niet over voldoende contanten? Je kunt dan het bedrag voor de maximale onbelaste schenking van je bv lenen. Tot en met 31 december 2014 kun je onder voorwaarden tot 100.000 euro onbelast schenken voor de eigen woning van een ander.Meer tips.