Nieuws Actueel

Innen openstaande factuur grootste uitdaging

Rik Nizet 14 mei 2014

Bijna één op de drie Nederlandse ondernemers verwacht het innen van openstaande facturen dit jaar de grootste uitdaging is voor de winstgevendheid van hun bedrijf. Ruim driekwart van de Nederlandse bedrijven zegt maatregelen treffen om het risico op wanbetaling te beperken, zo blijkt uit de Betalingsbarometer van Atradius waaraan bijna 3.000 bedrijven in 14 West-Europese landen hebben meegewerkt.Gemiddeld is 55 procent van de onbetaalde facturen oninbaar indien deze niet binnen 90 dagen zijn betaald. Uit het onderzoek blijkt verder dat in West-Europa gemiddeld ruim 37 procent van de totale waarde van facturen te laat betaald. Zo geldt voor 4,9 procent van de rekeningen dat zij na 90 dagen nog niet zijn voldaan en dat gemiddeld 1,7 procent van die facturen als oninbaar wordt afgeschreven. OndernemingenEuropese bedrijven schrijven gemiddeld 35 procent van de totale waarde van deze facturen af als oninbaar. Bedrijven in Turkije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië ondervinden hiervan de meeste gevolgen. In Denemarken, Zweden en Oostenrijk hebben bedrijven het tijdig innen van facturen beter onder controle en ook Griekenland slaagt hierin verrassend goed.

Bedreiging"Ondanks de positieve economische vooruitzichten zien veel bedrijven in Nederland en West-Europa wanbetaling als een bedreiging van hun winstgevendheid. Het ziet er niet naar uit dat deze risico’s op korte termijn afnemen. Hoewel het aantal faillissementen licht daalt, bevindt het aantal insolventies in de ontwikkelde landen zich 32 procent boven het niveau van 2007", zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. "In een aantal landen - Nederland, Denemarken, Spanje en Ierland - is sprake van een verbetering, maar in de meeste landen is het aantal insolventies nog erg hoog. Zo is het insolventieniveau in de eurozone twee keer zo hoog als voor de crisis en in de ons omringende markten ruim 3,5 keer zo hoog. Hierdoor neemt het risico op wanbetaling toe en is een goed creditmanagement extra belangrijk."

WanbetalingDe belangrijkste reden voor betalingsachterstanden is dat bedrijven onvoldoende financiële middelen tot hun beschikking hebben. Ruim 45 procent van de Nederlandse ondernemers zegt dat dit de grootste oorzaak is van het niet tijdig betalen van facturen. Betalingsachterstanden van buitenlandse klanten hebben volgens 29,3 procent meestal te maken met onjuiste informatie op facturen. Dat is veel hoger dan het Europees gemiddelde van 18 procent. Ook noemen Nederlandse bedrijven vaker dan gemiddeld onenigheid over de geleverde kwaliteit als oorzaak: 28 procent ten opzichte van 20 procent in de rest van West-Europa.

Steeds vaker gebruiken binnen- en buitenlandse afnemers van Europese bedrijven uitstel van betaling als alternatieve bron voor financiering. Dit komt het meest voor bij binnenlandse klanten in Duitsland (50,3 procent) en buitenlandse klanten in Denemarken (42,4 procent). Ruim 1 op de 5 bedrijven geeft aan dat insolventie van binnenlandse afnemers oorzaak is van het uitblijven van betalingen. Daarnaast noemt een kwart ingewikkelde betaalprocedures of inefficiënte banksystemen als reden van betaalachterstanden in het buitenland.

CreditmanagementHet uitblijven van betalingen kan grote financiële gevolgen hebben voor bedrijven, waardoor minder middelen beschikbaar zijn voor innovaties en zakelijke initiatieven. Hoe langer vorderingen onbetaald blijven, hoe kleiner de kans dat zij ooit geïnd worden. Goed creditmanagement kan deze gevolgen beperken. Inmiddels treffen 3 op de 5 Europese bedrijven maatregelen om risico’s te verminderen, zoals het actief opvolgen van facturendoor het sturen van betalingsherinneringen (46,2 procent) en het beoordelen van de kredietwaardigheid van klanten (43,3 procent). 75,5 procent van de Nederlandse bedrijven zet één of meer van deze instrumenten in om klanten aan hun financiële verplichtingen te houden. Van de Nederlandse bedrijven geeft bovendien 44 procent aan een beroep te doen op een incassobureau. Dit is het hoogste percentage in West-Europa, waar dit gemiddeld voor 31 procent van de bedrijven geldt.