Nieuws Actueel

Negen wooncorporaties in gebreke

Lotte Grimberg 19 augustus 2014

Negen woningcorporaties zijn "in gebreke'' gebleven bij de inlevering van verantwoordingsgegevens aan de toezichthouder op de sociale volkshuisvesting (CFV). Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft vier van deze corporaties een sanctie opgelegd. Deze vier hebben ondanks herhaalde verzoeken de ontbrekende financiële informatie niet ingeleverd, aldus het CFV.

Ontbrekende stukkenDe sanctie houdt in dat deze corporaties geen nieuwe investeringen boven bepaalde bedragen in nieuwbouwprojecten mogen doen zonder toestemming van de toezichthouder. CFV zegt niet om welke corporaties het gaat, maar het betreft zowel grote corporaties met meer dan 20.000 wooneenheden, middelgrote als kleine corporaties (30 tot 5000 wooneenheden) die nalatig zijn. De sanctie vervalt zodra de ontbrekende stukken zijn ingeleverd.

VerbeterplanDe vijf andere corporaties krijgen tot eind augustus de tijd om de ontbrekende stukken alsnog in te leveren. Doen ze dat niet, dan volgt alsnog een sanctie. Verder moeten alle negen corporaties een verbeterplan indienen, zodat ze volgend jaar de financiële informatie wel tijdig en volledig inleveren.

In gebrekeVorige maand waarschuwde de toezichthouder 31 corporaties dat ze de termijn waarbinnen zij hun verantwoordingsgegevens moesten indienen, hadden overschreden. Zij hadden toen al 2 weken uitstel gekregen. Ruim 90 procent van de corporaties diende hun financiële stukken voor 1 juli in. Eind vorige week bleken nog negen corporaties in gebreke.

SanctieCFV controleert strenger en scherper sinds corporaties als Vestia en WSG in zware financiële problemen kwamen. De kosten van dergelijke verliezen worden door de rest van de sector gedragen. De toezichthouder constateert dat het aantal corporaties dat uitstel vraagt voor het indienen van gegevens, de afgelopen jaren is toegenomen en dat dit jaar ook meer corporaties in gebreke zijn. Vorig jaar legde de toezichthouder uiteindelijk bij één corporatie een sanctie op.