Nieuws Actueel

Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang ‘nieuwe stijl’ in Hengelo

Van onze redactie 23 juli 2015

Kinderopvang Alan Chia Wikimedia Commons

Het Rijk wil vanaf 2018 de kwaliteitseisen en de financieringsstructuur voor alle organisaties gelijktrekken.

ParticulierenIn Hengelo zijn naast Spring! Peuterspeelzalen nog vijftien particuliere kinderopvangorganisaties actief, waarbij Spring! de zogenaamde voor- en vroegschoolse educatie voor de gemeente uitvoert.

BezuinigingenDe gemeenteraad stemt in met de forse bezuiniging, maar heeft er wel een breed gesteunde motie aan verbonden die het college opdraagt drie scenario’s te onderzoeken om de kwaliteit te waarborgen: voortzetting van de ‘voorschool’ onder toezicht van Spring!, het samenvoegen van Spring! en de andere kinderdagverblijven en de voorschoolse educatie invoeren op de Brede School.

Op voorhand geeft onderwijswethouder Lukas Schoonhoven aan ‘niet de indruk te hebben dat het om een onmogelijke bezuiniging gaat.’ Hij verwacht ook niet dat de operatie verlies van banen tot gevolg heeft.

Inmiddels loopt het onderzoek al. Advies- en onderzoeksbureau Sardes is ermee aan de slag. Een van de uitgangspunten is dat alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar tenminste twee dagdelen per week naar de voorschool gaan. Met extra educatie indien nodig.

Foto: Alan Chia/Wikimedia Commons