Nieuws Actueel

Raad van State: ontpolderen Hedwige mag doorgaan

Van onze redactie 12 november 2014

Dat heeft de Raad van State bepaald. Daarmee komt een eind aan een jarenlange strijd. De rechter vindt dat er in de afgelopen jaren voldoende onderzoeken zijn gedaan naar mogelijke alternatieven, waarbij de ontpoldering van de Hedwigepolder ook niet zonder meer als uitgangspunt is genomen. Nu ontpoldering in vergelijking met de alternatieven het meest gunstig is uit het oogpunt van natuurherstel, mochten de minister en de staatssecretaris dit als uitgangspunt nemen bij hun besluit, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Raad van State boog zich in augustus over de bezwaren om van de polder een nieuw natuurgebied te maken. Daarbij wordt de dijk verlegd en krijgt de zee in het gebied 'vrij spel'.

Bezwaar Eigenaar Gery de Cloedt, een aantal pachters en stichting Red onze Polders hadden bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen het inrichtingsplan en een aantal uitvoeringsbesluiten. Tijdens de zaak in augustus bleek dat tegenstanders van de ontpoldering geen konijnen uit de hoge hoed toverden. Evenmin klonken nieuwe argumenten.

De Cloedt weigerde te geloven dat 'de kaarten zijn geschud'. Hij vond dat 'geen reëel alternatievenonderzoek heeft plaatsgevonden'. Verwijzend naar het naastgelegen Sieperdaschor geloofde hij niet dat na ontpoldering de gewenste nieuwe estuariene natuur ontstaat. De Hedwigepolder zal snel opslibben en een droog rietland worden, denkt hij. Nut en noodzaak van ontpoldering en dus onteigening zijn daarmee niet bewezen, vindt De Cloedt. De Raad van State oordeelt dus anders. Tegen de uitspraak is in Nederland in elk geval geen beroep meer mogelijk.