Nieuws Actueel

Varkensstal Zenderen definitief geweerd

Van onze redactie 18 juni 2015

Justitia Thinkstock

De discussie tussen de (nieuwe) eigenaar van de schuur en de gemeente en omwonenden betrof de datum op basis waarvan moest worden beoordeeld of het gaat om een bestaand boerenbedrijf of niet. In het eerste geval moest de gemeente de varkensstal wel goedkeuren, in het tweede niet. De eigenaar kocht het perceel in januari 2012, in november 2013 liet hij de gemeente weten dat hij er vee had gestald en drie maanden later vroeg hij bij de gemeente hiervoor een omgevingsvergunning aan. Die werd op 31 juli dat jaar door het college van B en W verleend.

Nieuw bedrijfOp dat besluit kwam de gemeente in februari 2014 terug, naar aanleiding van bezwaren van omwonenden. Het zou immers gaan om een nieuw boerenbedrijf in een gebied waar nieuwe vestigingen niet zijn toegestaan. De nieuwe eigenaar tekende daar beroep tegen aan en werd in april door de rechter in het gelijk gesteld. Deze oordeelde dat er wel vee mocht worden gehouden, aangezien de schuur daar in 2004 ook voor werd gebruikt, door de voormalige eigenaar.

Op 4 februari van dat jaar trad het reconstructieplan Salland Twente in werking. In dat plan werd indertijd vastgelegd waar wel en waar geen intensieve veeteelt (minimaal 250 vierkante meter bedrijfsoppervlak) is toegestaan. Door dat jaar als peildatum te hanteren, zou het hier niet om een nieuw bedrijf gaan.

BestemmingsplanGemeente en omwonenden vinden dat die datum niet als uitgangspunt moet worden genomen, maar de datum waarop het bestemmingsplan ‘buitengebied Borne, actualisatie en reparatie’ ging gelden. Dat gebeurde op 28 september 2010 en op dat moment was er geen sprake van veeteelt op het bewuste stuk grond. Daar komt nog bij dat de nieuwe eigenaar pas in 2012 de grond en de schuur kocht.

Dat betekent in feite, zo meent de gemeente, dat het hier dus wel om de vestiging van een nieuw veeteeltbedrijf gaat en dat is in strijd met het bestemmingsplan. De Raad van State volgt in haar oordeel deze redenatie en vindt dat de rechtbank ten onrechte de varkenshouderij toestond. Dat besluit is hiermee vernietigd.