Nieuws Actueel

Verzet tegen plannen natuur Engbertsdijksvenen

Van onze redactie 22 oktober 2015

Image 5363511

Het terrein tussen Bruinehaar en Westerhaar behoort tot de beschermde Europese natuurgebieden (Natura 2000). Voor die gebieden worden beheersplannen opgesteld, waarbij het stukje zeldzame hoogveen van 0,5 hectare in Engbertsdijksvenen de kans moet krijgen door te groeien tot een stuk van 630 hectare. Die groei duurt honderden jaren. Met name aan de oostkant van Engbertsdijksvenen moet daarvoor een bufferzone worden aangelegd, inclusief ‘vernattingsmaatregelen’: het zou inhouden dat grote delen van die zone onder water worden gezet.

Wateroverlast Voor het Platform Engbertsdijksvenen en de graaf die alle percelen bezit in het gebied, zijn die ingrepen onhaalbaar en onwenselijk. Agrarische bedrijven zouden daardoor op slot komen en waarschijnlijk de werkzaamheden moeten stoppen. Ook veel bewoners uit de omgeving kunnen met grote wateroverlast te maken krijgen.

In zijn zienswijze aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schrijft de graaf stevige taal. Hij vindt de plannen ‘onacceptabel’, met name door de gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling van het gebied. De oostelijke bufferzone is volledig geprojecteerd op percelen van de graaf. „Voor de aanleg daarvan is mijn toestemming voor deze inbreuk op mijn eigendomsrecht noodzakelijk. Met ondergetekende is geen overeenstemming bereikt over de inrichting van de bufferzone”, schrijft de graaf.

Onzorgvuldig Hij stelt verder dat hij betrokken overheden ‘op geen enkele manier’ toestemming verleent om welk deel van de bufferzone dan ook in te richten en/of daar enige werkzaamheden te verrichten. De graaf vindt dat de herziene gebiedsanalyse onzorgvuldig is voorbereid. Onteigening van 150 hectare landbouwgrond lijkt de graaf verder ‘volstrekt onrealistisch’.