Aangeboden door KienhuisHoving

Branded Content Wet- en regelgeving

Bestuurders, opgelet!

Vanaf 1 juli treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. De regels die gelden voor het bestuur en de raad van commissarissen worden in lijn gebracht met de huidige regels voor de BV en de NV.

Frank Röben 21 april 2021

Frank Röben Kienhuis Hoving

Frank Röben, notaris ondernemingsrecht bij KienhuisHoving: ,,Statuten moeten worden aangepast."

De wetswijzigingen hebben gevolgen voor de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (owm). Sommige statutaire bepalingen zullen voortaan anders luiden. Een statutaire check of statutenwijziging is daarom aan te bevelen. Enkele bepalingen die wijzigen:

Lees ook: Hoe bijdetijds is het notariaat?

1. Tegenstrijdig belang

Een bestuurder of commissaris met een tegenstrijdig belang mag niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Vooralsnog gold (voor de vereniging, coöperatie en owm) een andersoortige regeling; voor stichtingen kende de wet überhaupt geen regeling. Dit onderwerp, dat de gemoederen regelmatig bezighoudt (en in de praktijk vaak onderwerp van discussie is) wordt mijns inziens terecht geactualiseerd.

2. Ontstentenis en belet

Verder dient statutair te worden vastgelegd op welke wijze de taken voorlopig worden uitgeoefend in geval van ontstentenis (bestuurders is niet langer in functie, bijvoorbeeld door overlijden) of belet (bestuurder is tijdelijk niet in functie, bijvoorbeeld door onvoldoende bewustzijn of ziekte) van de bestuurders.

3. One tier board

Ook krijgen al deze organisaties de mogelijkheid te kiezen voor een monistisch bestuurssysteem. Dit wil zeggen dat het bestuur bestaat uit niet-uitvoerende en uitvoerende bestuurders. Dit wordt ook wel een one tier board genoemd. Een afzonderlijke RvC danwel RvT bestaat dan niet langer meer.

4. Extra ontslaggronden

Het aantal ontslaggronden van bestuurders én toezichthouders van een stichting door de rechtbank wordt uitgebreid.

"Iedere bestuurder of toezichthouder die zijn statuten serieus neemt, doet er verstandig aan nu actie te ondernemen"

Frank Röben, notaris ondernemingsrecht

De norm die geldt voor privé-aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen bij faillissementen wijzigt eveneens. Ingeval de vereniging of stichting (onder meer) aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen, kunnen zij straks eenvoudiger door de curator aansprakelijk worden gesteld bij faillissement. Zij zijn echter pas aansprakelijk als zij hun taak niet behoorlijk vervuld hebben.

Iedere bestuurder of toezichthouder die zijn statuten serieus neemt, doet er verstandig aan nu actie te ondernemen en de statuten te laten beoordelen. Check dan ook of besluiten digitaal (op elektronische wijze) kunnen worden genomen. Naar verwachting zullen in het post-coronatijdperk vergaderingen eveneens dikwijls via Skype of Teams worden gehouden. Sommige besluiten zijn dan slechts rechtsgeldig als de statuten deze wijze van besluitvorming toestaan. U bent gewaarschuwd!

Frank Röben is notaris ondernemingsrecht bij KienhuisHoving. Voor nadere vragen: frank.roben@kienhuishoving.nl