Nieuws Marketing

Limburg vreest geen natte voeten

Serge Sekhuis 1 december 2015

Limburgoverstromingen1065

In het zwartste van vier toekomstscenario's over de gevolgen van de opwarming van de aarde schat het KNMI dat de gemiddelde temperatuur in Nederland in 2085 met 3,7 graden zal zijn gestegen. De zeespiegel zal 80 centimeter hoger liggen (3 centimeter boven NAP).

Het weer wordt grilliger. Vooral in de winter valt meer neerslag. Zo wordt de kans op overstromingen van regenrivieren als de Maas groter. Ook omdat ze het water door de hogere zeespiegel minder snel kunnen afvoeren, aldus het KNMI. Na de tragedies van 1993 en 1995 werd, onder regie van de provincie en Rijkswaterstaat, begonnen met het extra beveiligen van de Maas. Moeten we met de KNMI-waarschuwing vrezen dat we nog sneller dan gedacht natte voeten krijgen?

Nee, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Daan Prevoo. "Dat neemt niet weg dat wij, samen met partners als de waterschappen en het ministerie in de Stuurgroep Delta Maas kijken hoe het nog sneller nog veiliger kan. Waar moeten we dijken of kademuren verder versterken? Zo denken we nu al na tot 2050 en zelfs het jaar 2100. We willen de kans dat de Maas buiten zijn oevers treedt verkleinen tot eens in de driehonderd jaar."

Zuid-LimburgProbleem daarbij, schetst Prevoo, is dat de Maas in Limburg vooral in een vallei ligt en noordelijker, richting Brabant, 'bedijkt' wordt. "Wat je benedenstrooms doet, kan gevolgen hebben stroomopwaarts. Zou je in Zuid-Limburg alles gaan bedijken, dan creëer je bijvoorbeeld in Venlo een trechter met meer water dan ze daar aankunnen. Zo zoeken we in het zuiden naar plekken waar bij extreme regenval de Maas op natuurlijke wijze kan uitwaaieren. Dat helpt bij het veilig houden van verstedelijkte gebieden. Extra waterbuffers moeten ervoor zorgen dat het water bij stevige hoosbuien tijdig wordt afgevangen."

Die buffers kunnen in droge tijden een uitkomst zijn.

24 miljoen euro heeft het nieuwe provinciebestuur apart gezet voor zijn 'waterplan'. In het gezamenlijk potje voor een waterveilig(er) Limburg, mede gevuld door de waterschappen, het ministerie en Europa, zit 120 miljoen. Om de veiligheid te vergroten, werkt Rijkswaterstaat aan verbreding en verdieping van de Maas tussen Den Bosch en Maastricht. Zo kan de rivier sneller meer water verwerken.

Code OranjeGeschrokken is Prevoo niet van de code oranje. "Het heeft het thema verscherpt op de kaart gezet en dat is alleen maar goed."

In de zomer kunnen we straks, volgens de KNMI-voorspellingen, worden geconfronteerd met langere periodes van droogte en een lage waterstand in de Maas. Dat heeft direct gevolgen voor de kwaliteit van het water, waarin dan de concentratie van geloosde afvalstoffen groter wordt. "Er zal extra geïnvesteerd moeten worden in zuivering, maar ook nadrukkelijk worden gekeken naar de vervuilers, naar nieuwe lozingsnormen en wellicht naar alternatieven voor de inname van drinkwater uit de Maas", aldus een woordvoerder van WML. Voorzitter Jan Schrijen van het waterschap Roer en Overmaas pleitte recent al om meer dan nu gezamenlijk op te trekken als het gaat om de bedreigde kwaliteit van het Maaswater. Volgens Prevoo is het thema verdroging actueler dan menigeen denkt. "De waterstand in de Maas is al weken veel te laag voor de tijd van het jaar: twintig kubieke meter per seconde in plaats van honderd."

Kans op overstromingen van regenrivieren groter. Door de hogere zeespiegel kunnen ze minder snel water afvoeren.