Nieuws Arbeidsmarkt

Werkgevers ervaren nog te veel horden bij Participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet zijn de baankansen van jonggehandicapten mondjesmaat toegenomen. Slechts 4,5 procent van de werkgevers maakt plannen voor daadwerkelijke plaatsingen en in veel gevallen betreft dit geen duurzame arbeidsplaats. Volgens onderzoekers ervaren werkgevers -nu vier jaar na de invoering van de wet- nog te veel horden.

De Ondernemer 21 november 2019

Participatiewet shutterstock

Shutterstock

Tamara van Ark, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft de uitkomsten van de evaluatie Participatiewet aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Volgens haar is het een proces van lange adem, waarbij ook de hulp van werkgevers noodzakelijk is. ,,De overheid kan dat niet alleen. Op allerlei niveaus moeten stappen worden gezet en moet de samenwerking worden gezocht. Bij bedrijven, overheden, professionals in de uitvoering en bij werknemers en werkzoekenden zelf”, aldus van Ark.

Ervaringsonderzoek

Adviesbureau Berenschot voerde een ervaringsonderzoek uit onder 1.366 werkgevers in het kader van de evaluatie van de Participatiewet. Met het onderzoek schetsen ze een landelijk beeld van de uitwerking van die wet. De eerste vraag die centraal stond was of werkgevers de komst van de Participatiewet als een vooruitgang beschouwden en de tweede vraag was wat hun ervaring was met het werven, in dienst nemen en houden van werknemers met een arbeidsbeperking.

Participatiewet

Een van de hoofdconclusies van de onderzoekers is dat het aantal werkgevers dat werkt met mensen met een arbeidsbeperking amper is gestegen. ,,Het betreft nog steeds een kleine groep werkgevers. Er ligt dus nog potentie bij een groot deel van de werkgevers die nog geen werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking”, aldus Maarten Adelmeijer, senior managing consultant bij Berenschot en een van de onderzoekers. Ondanks dat de bekendheid, bereidheid en inspanningen vanuit de werknemers zijn toegenomen, hebben niet meer werkgevers concrete plannen om binnen nu en een half jaar een plaatsing te realiseren. ,,Ze kunnen naar eigen zeggen geen geschikte functies vinden. En gaandeweg zakt het onderwerp op hun prioriteitenlijst.”

Aangepaste functies

Verder laat het onderzoek zien dat werkgevers vooral plaatsingen op licht aangepaste functies realiseren. Zowel qua type beperking van de persoon als de mate van aanpassing en ondersteuning op de functie blijken zij in eerste instantie mensen met een arbeidsbeperking werk te willen bieden voor wie zo gering mogelijke aanpassingen in termen van uren, functie en begeleiding nodig zijn. Overheidsdienstverlening voor functieaanpassingen helpt tot op heden nauwelijks werkgevers over de drempel. ,,Ze zijn weliswaar tevreden over de dienstverlening en de instrumenten, maar nog kritisch op het proces. Dit betreft met name de complexiteit en de hoeveelheid administratieve handelingen”, aldus Adelmeijer.

"Werkgevers kunnen geen geschikte functies vinden. En gaandeweg zakt het onderwerp op hun prioriteitenlijst"

Maarten Adelmeijer, senior managing consultant bij Berenschot

Proactieve rol overheid

Hoewel bij werkgevers dus wel enige verandering waarneembaar is, moet in de praktijk nog meer verandering volgen. Volgens Berenschot moet de overheid dan ook een proactieve rol in nemen richting werkgevers, en hen te faciliteren bij het onderzoeken, voorbereiden en realiseren van plaatsingen.

,,Voor de toekomstige doelrealisatie van de Participatiewet zou bovendien onderzocht moeten worden of een omslag nodig is naar het realiseren van plaatsingen met relatief verdergaande aanpassingen en van meer nieuwe functies of werkzaamheden die geschikt zijn voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt”, zegt Adelmeijer. ,,Tot slot zou de overheid haar dienstverlening op dit punt moeten verbeteren en ook zijn interventies nodig om tevens mensen met een psychische arbeidsbeperking aan het werk te helpen.”