Nieuws Prinsjesdag

Tevreden en kritisch: dit zijn de reacties op troonrede en rijksbegroting

Reacties naar aanleiding van de troonrede, miljoenennota en rijksbegroting druppelen binnen. Dit is wat vakbonden, brancheverenigingen en het bedrijfsleven ervan vinden.

Van onze redactie 17 september 2019

ANP 77726086

VNO-NCW: Meer ambitie was op zijn plaats geweest

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: ,,Wij hebben lang campagne gevoerd om te zorgen dat het Rijk meer zou gaan investeren in woningen, infrastructuur en zaken als kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt nu in de woningbouw en mogelijk met het nieuwe Toekomstsfonds. Dat is goed, al was wat meer ambitie hier op zijn plaats geweest. Zonder extra investeringen in spoor, betere verbindingen en een serieuze inzet op nieuwe technologie en duurzaamheid loopt Nederland namelijk vast. Ook geven dat soort investeringen ondernemers richting en laten we ons land zo beter achter voor onze kinderen en kleinkinderen.

LTO Nederland: Onrust onder boeren en tuinders neemt toe

Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: ,,De economie staat er goed voor, maar de onrust onder boeren en tuinders neemt toe. Investeringen in duurzaamheid liggen stil door de stikstofimpasse. Duizenden boeren die te goeder trouw handelden staan nu voor het blok. De verbetering van de koopkracht is noodzakelijk zodat mensen netto meer overhouden, maar het is ook dringend noodzakelijk dat het kabinet de lasten op arbeid voor werkgevers vermindert. De maatschappelijke waardering voor onze groene en gezonde producten wordt niet altijd weerspiegeld in het politieke debat. We verwelkomen de duurzaamheidsambities van dit kabinet en zetten vol in op kringlooplandbouw. Het is daarvoor wel cruciaal dat we kunnen vertrouwen op consistent beleid en een eerlijk inkomen."

MKB-Nederland: Fiscaal jojobeleid

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland: ,,Het is goed dat de lasten voor burgers worden verlaagd. Dat hebben we steeds bepleit en was broodnodig. Ook de verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) in de eerste schijf is een goede stap voor kleine ondernemers. Het uitstellen van de lastenverlichting in de tweede schijf is echter tegen de afspraken in het regeerakkoord en is met deze rijksbegroting ook onnodig. Dit raakt tienduizenden mkb-ondernemers, terwijl de lasten voor bedrijven deze kabinetsperiode al met 5 miljard oplopen. Nu deze verlaging niet doorgaat, moet óók de belastingverhoging op ondernemen (Box 2) wat mij betreft van tafel. Er is sprake van fiscaal jojobeleid, terwijl ondernemers juist zekerheid nodig hebben om te kunnen investeren."

CNV: Wassen neus

De aandacht voor middeninkomens tijdens Prinsjesdag is positief, maar het extraatje dat wordt beloofd is een wassen neus zolang Nederland "verslaafd blijft aan flexwerk". Dat zegt vakbond CNV in een reactie.

Een kwart van alle werkenden, twee miljoen mensen, heeft een onzeker contract. ,,Zij zijn niet geholpen met wat extra koopkrachtpraatjes, maar hebben zekerheid nodig", zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

CNV wil dat het kabinet harder optreedt tegen schijnzelfstandigheid. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in de publieke sector, met name in het onderwijs en de zorg. ,,Wij pleiten voor een opleidingsbudget van 1.000 euro voor iedere Nederlander."

De Unie: ontwikkeling van werknemers en lastenverlichting

Vakbond De Unie sluit zich bij de kritiek op de koopkrachtmaatregelen aan en roept op tot ontwikkeling van werknemers en lastenverlichting. ,,Elke Nederlander een paar euro extra geven is geen oplossing", stelt voorzitter Reinier Castelein. Hij wijst op steeds nieuwe kostenposten van het Rijk en overheden als provincies en gemeentes die bij burgers worden neergelegd. Ook waarschuwt hij voor de afnemende koopkracht, onder meer door uitblijvende pensioenindexatie. ,,Dit kabinet zou in zijn laatste volle regeringsjaar vol moeten inzetten op het herstel van vertrouwen en daarom veel centraler moeten gaan aansturen."

VCP: Gezond tot aan pensioen kunnen werken

Ook Vakcentrale voor Professionals (VCP) wil meer investeringen in werkenden. Het kabinet moet volop investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat ze gezond tot aan hun pensioen kunnen werken. Voor modale inkomens is het bovendien noodzakelijk de lasten "echt" te verlichten. Volgens de VCP zouden investeringen onder andere moeten gaan naar maatregelen om de werkdruk te verlichten. VCP luidt ook de noodklok over de slechte staat van grote pensioenfondsen, die het gevolg zou zijn van "rigide regels". Het kabinet moet daarover in gesprek om tot een oplossing te komen, aldus de vakcentrale.

Branchevereniging Evofenedex: blij met investeringen

De logistiek- en handelsbranche is blij dat het kabinet in zijn begroting voor 2020 investeringen heeft aangekondigd. Branchevereniging Evofenedex pleit al langer voor een stevigere investeringsagenda en is verheugd daar in de troonrede een "serieuze aanzet" voor te horen.

Extra investeren in de mobiliteit van Nederland is wat Evofenedex betreft "onontkoombaar". Daarnaast verwelkomt Evofenedex de aangekondigde investeringen in de verduurzaming van Nederland, het toekomstig verdienvermogen en de belastingverlaging voor het bedrijfsleven ter ondersteuning van de internationale concurrentiepositie.

Evofenedex zal verder bij het kabinet aandringen op extra middelen voor de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Daarnaast wil de bedrijvenvereniging met het kabinet werken aan meer programma’s gericht op internationale handelsbevordering en geld voor onderhoud van bruggen en sluizen.

Dutch Startup Association: startups en scale-ups worden tekortgedaan

Dutch Startup Association mist de ambitie die nodig is om de Nederlandse economie in de toekomst veilig te stellen.

DSA-voorzitter Lucien Burm: ,,Het lijkt wel alsof het kabinet de eerder toegekende extra gelden voor de versterking van het ecosysteem en InvestNL voldoende acht voor het toekomstbestendig maken van het Nederlandse bedrijfsleven. Het nieuwe van de nieuwe bedrijvigheid is er blijkbaar wel een beetje af. Startups zijn echter geen hype, deze bedrijven vormen de motor voor de economie van morgen. Maar het kabinet lijkt deze economische trend niet op waarde te schatten."

,,Willen we de toekomst van BV Nederland veiligstellen, dan zal nu geïnvesteerd moeten worden. Hoe? Bijvoorbeeld door het veelbesproken investeringsfonds snel te concretiseren, denk aan gelden voor sleuteltechnologieën. Daar wordt nu slechts 7,5 miljoen euro extra voor vrijgemaakt. Op onze wensenlijst staan verder nog het onderzoek naar fiscale stimulering van durfkapitaal en de verruiming van de regeling van aandelenopties. DSA helpt het kabinet graag een ambitieuzer beleid te ontwikkelen."

Koninklijke Metaalunie: Versterk positie mkb-bedrijf

Nu de afgelopen maanden gebleken is dat de lonen daadwerkelijk stijgen in nieuwe cao’s, vindt Metaalunie dat de overheid nu een duit in het zakje moet doen. Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie: ,,De belasting op de lonen van werknemers moet omlaag, zodat ze daadwerkelijk iets overhouden van de loonsverhoging en bedrijven moeten in staat worden gesteld om die hogere lonen ook te kunnen betalen door lastenverlichting voor bedrijven.”

Daarnaast vindt Metaalunie het een zorgelijke ontwikkeling dat er op mkb-bedrijven nog steeds wet- en regelgeving afkomt, die niet voldoende is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van een klein bedrijf.

,,Het is moeilijk te verkroppen dat zelfs met een instrument als de MKB-toets, er nog steeds onvoldoende rekening wordt gehouden met een gemiddeld mkb-bedrijf”, vindt Kleiboer. Als voorbeeld noemt hij de informatieplicht energiebesparing die vanaf 1 juli jl. geldt en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Deze laatste moet het mkb-bedrijven makkelijker maken om volgens de Omgevingswet vergunningen aan te vragen en meldingen te doen. Er zijn nu al duidelijke signalen dat het te ingewikkeld wordt. ,,Ook de voortdurende twijfel over de subsidie Praktijkleren geeft aan dat Den Haag het echte belang van het MKB nog steeds niet voldoende ziet”, aldus Kleiboer. BBL-leerlingen zijn onmisbaar, net als de ondersteuning van de overheid.

Metaalunie hoopt daarom ook dat de maatregelen die vanuit het Klimaatakkoord in 2020 gaan neerslaan op het mkb, meer recht doen aan het feit dat mkb-bedrijven substantieel minder energie verbruiken dan grotere bedrijven en in hoge mate al jarenlang energie-efficiency hoog in het vaandel dragen. Ook hier is een MKB-toets een must.

Tot slot vindt Metaalunie dat het kabinet in haar strijd tegen de schijnzelfstandigen oog moet houden voor de belangen van de echte ondernemer. ,,Het afbouwen van de zelfstandigenaftrek gaat ten koste van de IB-ondernemer en dat is het kind met het badwater weggooien en dat kan nooit de bedoeling zijn”, vindt Kleiboer. ,,Met zorgelijke ontwikkelingen als Brexit in het vooruitzicht, is het kabinet verplicht alles op alles te zetten de positie van het mkb te versterken en in plaats van juist te verzwakken of te ondermijnen.”

FBNed: Familiebedrijven worden opzijgezet

Het goede nieuws uit de Miljoenennota is dat vooral de middeninkomens erop vooruit lijken te gaan. Het slechte nieuws is dat het kabinet de rekening van deze lastenverlichting voor een groot deel aan het middenbedrijf presenteert, waardoor voornamelijk ondernemers en familiebedrijven getroffen worden, zegt Familie Bedrijven Nederland. ,,De ruim 275.000 familiebedrijven in ons land waren in de crisisjaren de stabiele factor door hun langetermijnbeleid en betrokkenheid bij de regio waar ze gevestigd zijn. In plaats van dit te stimuleren worden ondernemers en families opzijgezet. Dat kan niet de bedoeling zijn”, aldus Marlies van Wijhe, voorzitter van FBNed. "Door het terugdraaien en vertragen van stimuleringsmaatregelen ontstaat een inconsistent en onvoorspelbaar beleid en dat is juist wat je als ondernemer niet nodig hebt. Het verdienvermogen van Nederland wordt op de tocht gezet. Electorale afwegingen voor de korte termijn worden geprefereerd boven een consistent en betrouwbaar overheidsbeleid in het belang van ons land en de mensen die er wonen en werken: onze samenleving."

Premier Mark Rutte

,,Nederland draait redelijk goed door lijkt het", aldus Mark Rutte op een filmpje op Twitter. Maar er gebeurt volgens hem internationaal veel. ,,Eerder bedreigingen dan positief." Hij wijst dan op handelsconflicten en de "internationale politieke situatie". Amerika heeft ruzie met China en in de Golf-regio lopen de spanningen op.

Het is volgens hem belangrijk nu het economisch nog goed gaat om ,,Nederland zo fit mogelijk te houden". Op korte termijn gaat het dan volgens hem om bijvoorbeeld lastenverlichting en extra investeringen. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar het verdienvermogen op de lange termijn zodat zaken als sociale zekerheid behouden kunnen blijven.

Rutte concludeert dat het ,,een jaar van veel uitvoering wordt" waarbij scherp gelet zal worden op internationale ontwikkelingen.