Algemene voorwaarden

1. Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het plaatsen van content, zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op fora, etc., op alle aan de De Ondernemer toebehorende websites, waaronder, maar niet beperkt tot, www.deondernemer.nl.

2. Licentie en privacy

2.1 Door plaatsing van enige content op onze sites geeft u De Ondernemer en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst.

2.2 De privacy statement van DPG Media is van toepassing op ieder gebruik van De Ondernemer-websites en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.

2.3 In het kader van het beheer van geregistreerde (persoons-)gegevens kunnen wij - ten behoeve van het optimale en actuele gebruik daarvan - uw gegevens tijdelijk ter beschikking stellen aan zorgvuldig geselecteerde databewerkers met het oog op het valideren en/of corrigeren van betreffende gegevens op enig moment. In dat geval dragen wij zorg dat de reguliere verplichtingen krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gewaarborgd worden.

3. Slotbepalingen

1. De Ondernemer behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.
2. Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van een DeOndernemer-website samenhangen is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Rotterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.

Datum huidige versie: 20 september 2019