Nieuws Coronavirus

Overbruggingslening (COL) startups, scale-ups en innovatief mkb: dit zijn de criteria

Vanaf 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb-ondernemers een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Er is 100 miljoen beschikbaar.

Bron: ROM-Nederland.nl 25 april 2020

Investering startup vrouw

COL: 100 miljoen overbruggingskredieten

,,Het kabinet maakt in deze uitzonderlijke en barre tijden financiële steun voor álle ondernemers toegankelijker. Voor de toekomst van onze economie en onze maatschappij zijn startups en scale-ups van groot belang: zij zorgen voor de inkomsten en banen van morgen én dragen met hun innovatieve producten en diensten bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen – zoals bijvoorbeeld de coronacrisis", stelt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

,,Daarom investeert het kabinet nu 100 miljoen euro in overbruggingskredieten waarmee onze groeibedrijven deze moeilijke maanden door kunnen komen.”

Lees ook: Kabinet garandeert kredietverzekering en steunt startups

'Leningen onder gunstige condities'

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet 'onder gunstige condities' verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de 50.000,- en 2 miljoen euro. Bij bedragen boven de 250.000 euro wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Streven is om aanvragen onder de €500.000,- binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

COL als noodinstrument vanwege coronavirus

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

Lees ook: Jacco Vonhof (MKB-Nederland): 'TOGS, NOW, BMKBC, is het allemaal voldoende?

Aanvullende maatregelen voor startups en scale-ups

Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie van Techleap.nl blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten.

Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit omdat startups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven.

"Voor de toekomst van onze economie en onze maatschappij zijn startups en scale-ups van groot belang: zij zorgen voor de inkomsten en banen van morgen én dragen met hun innovatieve producten en diensten bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen – zoals bijvoorbeeld de coronacrisis"

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat

Criteria voor aanvragen COL

De ROM's zullen bij de beoordeling van de aanvragen de volgende criteria hanteren:

 • Financiering moet aan alle fresh money-vereisten voldoen.
 • Bedrijven moeten een 12 maands-liquiditeitsoverzicht voorleggen waaruit financieringsbehoefte ten gevolge van Covid19 blijkt en aangeven wat de aanwending is van de overbruggingsfinanciering voor de komende 9 maanden (de voorziene periode van overbrugging met het verstrekte overbruggingskrediet).
 • Leningnemer dient hierbij helder te maken dat de lening wordt benut voor investeringskosten dan wel werkkapitaal.
 • Toets op lopende kredietfaciliteiten met de bank en mogelijkheid gebruik te maken van BMKB- of GO-regeling.
 • Bedrijven moeten hun jaarrekeningen 2018 en 2019 laten zien, evenals hun budget 2020 (voor zover beschikbaar).
 • Bedrijven moeten onderbouwen dat terugval in geprognosticeerde omzet gevolg is van Covid19-crisis. Het staat de ROM vrij hier nader kort Due Diligence-onderzoek naar te doen. Het bedrijf is gehouden hier aan mee te werken en alle gevraagde informatie op te leveren, inclusief overzicht aandeelhouders en UBO’s.
 • Getoetst wordt of bedrijven op peildatum 31/12/2019 al niet onder de categorie bedrijven in moeilijkheden vielen, zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
 • Bedrijven moeten aangeven welke kostenreducerende maatregelen ze hebben getroffen, inclusief (voorgenomen) gebruik andere overheidsmaatregelen.
 • Er mag geen sprake zijn van cumulatie van steun als bedoeld in de paragrafen 3.2 en 3.3 van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak.
 • Bedrijven moeten redelijke comfort verschaffen dat aflossing lening na 1 jaar kan gaan plaatsvinden en lening binnen 3 jaar wordt afgelost.
 • Bedrijven krijgen slechts eenmalig financiering toegekend, tenzij van Rijkszijde wordt besloten de regeling in de tijd te verlengen omdat de crisis langer duurt dan gehoopt.
 • Er wordt gebruikgemaakt van een standaard juridische documentatie. Er kan niet onderhandeld worden over de voorwaarden van de overbruggingslening. Het overbruggingskrediet wordt uiterlijk op 31 december 2020 ondertekend.

Lees ook: Hans de Boer (VNO-NCW): 'Persconferentie-Rutte is na het kamerdebat ruimschoots goedgemaakt'

Aanvragen mogelijk vanaf 29 april

Vanaf woensdag 29 april 09:00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via een speciale onlineportal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Via deze portal die samen met TechLeap.nl ontwikkeld is, kunnen ook aanvragen worden ingediend voor financieringen tot €5 miljoen waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar zullen kijken. De link naar de portal wordt gepubliceerd op de gezamenlijke website van de ROM’s.

Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.