Nieuws Marketing

Plannen Campus Zeeland bieden Zeeuwse economie kansen

Afgelopen vrijdag verscheen een artikel in deze krant waarin het vertrek van Rederij Vroon uit Zeeland werd besproken en betreurd. Een heldere analyse, waarin wordt verwezen naar de uitkomsten van het rapport 'De slimme kracht van Zeeland' van de Wetenschappelijke Raad Zeeland (WRZ) en het ambitieuze, maar naar ons oordeel realistische plan 'Campus Zeeland' van de Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ). Als Zeeland meer gekwalificeerde arbeidskrachten op kan leiden, zullen minder bedrijven naar locaties buiten Zeeland vertrekken, is de conclusie van het artikel op basis van het WRZ-rapport, schrijft PZC.

Adri de Buck, Barbara Oomen en Ton Brandenburg 5 april 2016

Hanzehogeschoolzeeland

In het commentaar van de krant worden daar vraagtekens bij gezet. Onder de titel 'Weg werkgelegenheid' wordt betoogd dat investeren in onderwijs bewegingen als die van Vroon niet tegen kan houden. Vraagtekens zetten mag, want de journalist hoort kritische vragen te stellen. Wij willen die vragen beantwoorden.

In 2014 publiceerde de WRZ zijn rapport over de kansen voor Zeeland. Daarin werd een vergelijking gemaakt tussen Zeeland en andere locaties in de wereld. Daar bleek steeds hoezeer economisch succes verbonden is met onderwijs en onderzoek. Juist op die gebieden die genoemd worden acteren University College Roosevelt (UCR) en de HZ University of Applied Sciences op hoog niveau. De conclusie was dat Zeeland een unieke uitgangspositie heeft, om de economie te versterken via een investering in onderwijs en onderzoek. De enige steden die economisch groeien in Nederland zijn steden met universteiten en hogescholen, net zoals die regio's die wereldwijd een economische spurt maakten dat deden op basis van kennis en innovatie. Daarbij gaat het om banen van allerlei kaliber - voor de toponderzoeker en degene die de broodjes levert, de bloemen verkoopt en het pand schoonmaakt.

Sleutel

In investeren in kennis ligt de sleutel voor een succesvolle doorstart van de Zeeuwse economie, voor iedereen. Een goede kennisinfrastructuur is de motor en het vliegwiel voor economische structuurversterking. We moeten wel voldoen aan een aantal randvoorwaarden: blijf trouw aan jezelf, werk samen in een combinatie van overheden, onderwijs/onderzoek en ondernemers en investeer in kenniseconomie. Dat laatste is een absolute voorwaarde, blijkt uit de studie. Campus Zeeland zet die conclusie om in daden. Een helder voorstel dat door alle partijen is aanvaard, inclusief het provinciebestuur. Campus Zeeland presenteert een programma voor de toekomst van Zeeland, dat verder strekt dan alleen onderwijs en onderzoek op universitair en hboniveau. Het gaat hier om de combinatie van het opleiden van hoog gekwalificeerde professionals en werkgelegenheid voor iedereen, ook en vooral in Zeeland.

Hoe gaan we dat bereiken? In de plannen van Campus Zeeland staan veel belangrijke doelen. In het kader van werkgelegenheid leggen wij de nadruk op drie veelbelovende voornemens.

Het eerste is het Centrum voor Onderwijsexcellentie, RCEE, een samenwerking van het hele Zeeuwse onderwijs. De jonge Zeeuwen zullen de provinciale economie toekomstbestendig moeten maken, en het Centrum investeert in de optimale talentontwikkeling van iedere leerling en student en ontwikkelt hun ondernemingszin, creativiteit en onderzoekend vermogen. 'In Zeeland valt wat te leren', luidt de slogan, die Zeeland ook als vestigingsplaats voor mensen met jonge kinderen aantrekkelijker maakt.

Daarnaast is er het door de OAZ benoemde 'Tweede College' met een technisch innovatief programma, naast het huidige succesvolle college UCR, waar het gaat om de 'liberal arts'. De oud-rector van de TU Eindhoven werkt een plan uit voor een zogenaamd beta, dus technisch college. Dat plan is zeer kansrijk en biedt mogelijkheden om jongeren niet alleen op te leiden voor de wetenschap, maar om die ook voor Zeeland te behouden. Je kan er namelijk niet alleen afstuderen als bachelor en dan je master behalen, maar ook als ondernemer actief worden via een aparte afstudeerroute of direct aan het werk gaan in een bedrijf. Of natuurlijk, zelf zo'n bedrijf opzetten. Dat is nieuw in Nederland en kansrijk voor onze provincie. Eigenlijk precies wat Zeeland nodig heeft. Dit nieuwe college zal intensief samenwerken met de reeds aanwezige academie voor technologie & innovatie van de HZ.

Een derde programma dat aansluit bij Zeeland en de werkgelegenheid stimuleert is het solide project van de HZ: het Deltaplatform. Daar komen allerlei initiatieven samen op het gebied van delta technologie waar Zeeland het 'living lab' is: water en veiligheid, water en energie, water en economie en heel veel meer. Het project is al gestart en heeft veel potentie. Daarbij wordt over de grenzen van Zeeland samengewerkt met universiteiten en kenniscentra in Nederland en daarbuiten.

Campus Zeeland richt ook 'kennistafels' in, waarbij de kleine schaal van Zeeland wordt benut om organisaties, overheden en kennisinstellingen samen te laten werken. Ook daar is werkgelegenheid te verwachten. Onderzoek, wereldwijd, laat zien dat investeren in kennis en trouw blijven aan jezelf uiteindelijk leidt tot meer werkgelegenheid en een beter economisch klimaat. Ook voor Zeeland en dat ook ondanks het vertrek van Rederij Vroon. Grote kans dat ze op termijn terugkeren.

Het vraagteken in het commentaar over de vraag of Campus Zeeland kan bijdragen aan meer werkgelegenheid in Zeeland willen wij dan ook graag veranderen in een uitroepteken! Zeeland heeft toekomst als het gaat over investeren in kennis en economie. En ja. De werkgelegenheid zal daarmee een impuls krijgen.

Adri de Buck (HZ University of Applied Sciences), Barbara Oomen (University College Roosevelt) en Ton Brandenbarg (Wetenschappelijke Raad Zeeland)