Nieuws Actueel

Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst.

Tuxx.nl 11 januari 2016

Contractarbeidsovereenkomst1065

Ondergetekenden:

Model bv, gevestigd aan Contractlaan 10, 1088 AT te Deventer, vertegenwoordigddoor persoon Piet Model, hierna te noemen werkgever.

en

Werknemer Mark Baan, geboren te Olst d.d. 15 juni 1975, wonende aan Werkpad 21, 1025 BC te Deventer, hierna te noemen werknemer, verklaren hetvolgende te zijn overeengekomen:

Indiensttreding

Werknemer treedt met ingang van 1 februari 2016 bij werkgever in dienst.

Duur arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van 1 jaar.

De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat enige opzegging vereist is, na het verstrijken van 1 jaar.

De arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval, zonder dat enige opzegging vereist is, op het moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Proeftijd

Voor deze arbeidsovereenkomst geldt een proeftijd van één maand. De proeftijd begint bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst.

Omvang arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor gemiddeld 40 uur per week.

Werktijden

Per dag zal er 8 uur gewerkt worden. Er zal gewerkt worden op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur t/m 17:30 uur.De werkgever heeft het recht om in overleg met de werknemer de werktijden te wijzigen.

Functie en Werkzaamheden

De werknemer treedt bij de werkgever in dienst in de functie van juridisch medewerker en zal de volgende werkzaamheden verrichten: overeenkomsten opstellen.

Salaris

De werknemer ontvangt een bruto-salaris van € 25 per uur.

De werkgever zal het loon en overige vergoedingen, na aftrek van de wettelijke verplichte inhoudingen, voldoen aan het einde van iedere kalendermaand door overmaking op de door de werknemer op te geven bankrekening.

De werkgever verstrekt de werknemer bij elke voldoening van het loon een loonstrookje.

Vakantiedagen

De werknemer heeft per kalenderjaar recht op 25 vakantiedagen met behoud van loon.

De werkgever is verplicht de werknemer in de gelegenheid te stellen vakantiedagen op te nemen. De werkgever dient de vakantie vast te stellen overeenkomstig de wensen van de werknemer. De werkgever kan hiervan afwijken op grond van gewichtige redenen.De opgebouwde maar niet genoten wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het einde van het kalenderjaar waarin die dagen zijn opgebouwd.De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na verloop van 5 jaar op het tijdstip van de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantieaanspraak is ontstaan.

Vakantietoeslag

De vakantietoeslag bedraagt 8% van het bruto-jaarloon, genoten over de periode van 1 juni tot en met 31 mei. Uitbetaling van de vakantietoeslag vindt uiterlijk plaats in de maand mei.

Overwerk

Indien de omstandigheden binnen de onderneming overwerk noodzakelijk maken en de werkgever aan werknemer een verzoek richt om overwerk te verrichten, is werknemer verplicht om over te werken.

Er is sprake van overwerk wanneer de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur wordt overschreden. Overwerk is toegestaan tot maximaal 10 uur per week.

Pensioen

Er is geen verplichte pensioenregeling.

Opzegging

Zowel de werkgever als werknemer is bevoegd de arbeidsovereenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn, tussentijds te beëindigen.

De opzegtermijn die de werkgever en werknemer in acht dient te nemen bedraagt één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de kalendermaand.

De opzegtermijn die de werkgever in acht dient te nemen bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden; tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden; vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

De opzegtermijn die de werknemer in acht dient te nemen bedraagt één maand.

Reiskostenvergoeding

De werknemer ontvangt een vergoeding voor de reiskosten woon-werkverkeer van € 0,19 per gereisde kilometer.De reiskostenvergoeding is onbelast en maakt geen deel uit van het loon van de werknemer.

Arbeidsongeschiktheid

Ingeval van arbeidsongeschiktheid is de werknemer verplicht onmiddellijk, in ieder geval voor aanvang van de werkdag, hiervan melding te geven aan de werkgever.

De werknemer is verplicht zich te houden aan de ziektevoorschriften die gelden binnen het bedrijf. Deze regels zijn als bijlage bij deze arbeidsovereenkomst gevoegd en maken deel uit van de arbeidsovereenkomst.

Concurrentiebeding

Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever verboden om zowel tijdens zijn dienstverband als gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan direct of indirect of op welke andere wijze dan ook betrokken te zijn bij, of medewerking te verlenen aan, activiteiten welke direct of indirect concurreren met de activiteiten van Model bv.

Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever verboden gedurende 1 jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, binnen een gebied van 100 kilometer van de vestigingsplaats van werkgever, tegen vergoeding of om niet, direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt of die gelijke diensten verleent als werkgever doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten.Bij schending van het concurrentiebeding verbeurt de werknemer ten gunste van de werkgever, na de mededeling van de werkgever over het bestaan van de overtreding, een directe, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete van € 500 per overtreding en tevens € 50 voor elke dag dat de overtreding voortduurt. In plaats van deze boete kan de werkgever ook volledige schadevergoeding vorderen.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

De auteursrechten en industriële eigendomsrechten die voortvloeien uit de werkzaamheden en/of uitvindingen van de werknemer, verricht en gedaan tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst, blijven in eigendom toebehoren aan de werkgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle bescheiden en/of kopieën daarvan die zijn verkregen van de onderneming van de werkgever of diens klanten of cliënten, zijn en blijven eigendom van de werkgever.

Het is de werknemer verboden de hiervoor bedoelde bescheiden zonder schriftelijke toestemming van de werkgever in zijn particulier bezit te houden, te kopiëren of de bescheiden en/of kopieën daarvan aan derden ter inzage te geven.De werknemer draagt op verzoek van de werkgever of bij het einde arbeidsovereenkomst onverwijld alle bescheiden en kopieën als hiervoor bedoeld over aan de werkgever.

Tekenbevoegdheid

De werknemer is niet bevoegd om te tekenen namens de werkgever, tenzij de werkgever hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

Arbeids- en bedrijfsregels

De werknemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de geldende arbeids- en bedrijfsregels. Deze regels zijn als bijlage bij deze arbeidsovereenkomst gevoegd en maken deel uit van de arbeidsovereenkomst.

Toepasselijke recht

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze arbeidsovereenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Slotbepalingen

De ziektevoorschriften en de arbeids- en bedrijfsregels maken deel uit van deze arbeidsovereenkomst en vormen met deze arbeidsovereenkomst één geheel.

Door ondertekening verklaart werknemer met de inhoud van deze arbeidsovereenkomst bekend te zijn en akkoord te gaan, alsmede een getekend exemplaar van deze arbeidsovereenkomst te hebben ontvangen.

Handtekening werkgever Handtekening werknemer