Nieuws Actueel

Dit willen de mogelijke regeringspartijen voor ondernemers en het mkb

De verkiezingen zijn achter de rug. Hoe het kabinet eruit gaat zien is nog even de vraag, maar de kans is groot dat (een combinatie van) de volgende partijen gaan regeren: VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP. Wij zetten daarom hun standpunten over ondernemers en het mkb op een rijtje.

De Ondernemer 16 maart 2017

Mark Rutte 9

VVD (van 41 naar 33 zetels)

Maximale ruimte voor ondernemers

Een bedrijf starten, groeien en innoveren: Nederlandse ondernemers in binnen- en buitenland moeten maximaal de ruimte krijgen, zegt de partij van Mark Rutte. Zo moet Nederland zich ontwikkelen tot het meest ondernemende en welvarende land ter wereld.

Vast contract

Het vaste contract moet aantrekkelijker worden. Werkgever en werknemer moeten zelf makkelijker afspraken kunnen maken over de overeenkomst. Verloopt de samenwerking niet meer goed, dan moet het eenvoudiger en minder duur worden om de overeenkomst op te zeggen. Daarnaast moet het weer mogelijk worden om meer tijdelijke contracten achter elkaar, en tijdelijke contracten van een langere duur, aan te bieden.

Rompslomp

De VVD wil ondernemers stimuleren om meer mensen in dienst te nemen. Nu zijn ondernemers vaak nog terughoudend vanwege de hoge kosten en vele verplichtingen. Daarom wordt de belasting op arbeid verlaagd en de administratieve rompslomp, denk aan verplichte rapportages, het bijhouden van documenten en loonsancties met aanvullende doorbetalingstermijnen, verminderd. Ook de doorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) wordt verkort naar één jaar. Het tweede jaar wordt door de overheid betaald.

Vestigingsklimaat

Het is belangrijk dat Nederland het beste land blijft om een bedrijf te beginnen of een vestiging vanuit het buitenland te openen. Buitenlandse investeerders kiezen nu vaak voor Nederland vanwege de goede infrastructuur en het feit dat we open staan voor innovatie en handel. Dat moet volgens de VVD zo blijven.

Vennootschapsbelasting

De Bank Nederlandse Gemeenten, de Waterschapsbank en de Nederlandse Financieringsmaatschappij moeten worden samengevoegd zodat er een sterke private speler ontstaat. Deze instelling verzamelt kapitaal en doet investeringen in grootschalige projecten gericht op infrastructuur, energie, innovatie en ondernemerschap.

Om buitenlandse bedrijven hier te krijgen én te houden moet de vennootschapsbelasting worden verlaagd. Dat is ook gunstig voor Nederlandse ondernemers, zij krijgen zo meer ruimte om te investeren in hun eigen onderneming.

Betere samenwerking tussen overheid en ondernemer

Het CDA van Sybrand Buma wil dat universiteiten, ondernemers en de overheid vergaand gaan samenwerken om landen als Zweden, Denemarken en Duitsland bij te benen op innovatief gebied. Hoe dat precies vorm moet krijgen, is nog niet duidelijk. Wel laat de partij weten dat de samenwerking “niet vrijblijvend en niet gratis is”: het bedrijfsleven moet er substantieel aan bijdragen. Verder wil het CDA meer bedrijven uit het buitenland naar Nederland halen en meegroeien met opkomende markten als Azië, Zuid-Amerika en Afrika.

Minder regels

Ook in Nederland zelf moet volgens het CDA het een en ander veranderen voor bedrijven. Zo wil de partij ondernemers meer ruimte geven om hun zaak op te zetten en uit te bouwen, door minder regels te stellen en het voor deze bedrijven eenvoudiger te maken om personeel in dienst te nemen. Verder moeten Groningse bedrijven een compensatie krijgen als ze schade hebben geleden door de gaswinning en moet er meer ruimte komen voor maatschappelijke ondernemingen, waar het meer draait om welzijn dan om winst.

Zzp’ers

De regelingen voor zzp’ers mogen flink op de schop, als het aan het CDA ligt. “Wij vinden de zekerheid van een vast contract belangrijk, zeker nu we zien dat op de arbeidsmarkt een ongelijk speelveld is ontstaan tussen werknemers in vaste dienst en zzp’ers. De eersten betalen voluit mee aan de collectieve voorzieningen van onze verzorgingsstaat, terwijl zzp’ers vaak aanzienlijke fiscale kortingen krijgen zonder mee te betalen aan collectieve regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid”, zo valt er te lezen.

Arbeidsongeschiktheid

Daarom moet er één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid komen en moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen, door de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte fors terug te brengen en het ontslagrecht te versoepelen. Tevens pleit het CDA voor een vijfjaarcontract. Want: “Veel beter dan elke twee jaar weer op straat staan.”

Lees ook: Dit willen de politieke partijen met ondernemers en het mkb

CDA (van 13 naar 19 zetels)

Betere samenwerking tussen overheid en ondernemer

Het CDA van Sybrand Buma wil dat universiteiten, ondernemers en de overheid vergaand gaan samenwerken om landen als Zweden, Denemarken en Duitsland bij te benen op innovatief gebied. Hoe dat precies vorm moet krijgen, is nog niet duidelijk. Wel laat de partij weten dat de samenwerking “niet vrijblijvend en niet gratis is”: het bedrijfsleven moet er substantieel aan bijdragen. Verder wil het CDA meer bedrijven uit het buitenland naar Nederland halen en meegroeien met opkomende markten als Azië, Zuid-Amerika en Afrika.

Minder regels

Ook in Nederland zelf moet volgens het CDA het een en ander veranderen voor bedrijven. Zo wil de partij ondernemers meer ruimte geven om hun zaak op te zetten en uit te bouwen, door minder regels te stellen en het voor deze bedrijven eenvoudiger te maken om personeel in dienst te nemen. Verder moeten Groningse bedrijven een compensatie krijgen als ze schade hebben geleden door de gaswinning en moet er meer ruimte komen voor maatschappelijke ondernemingen, waar het meer draait om welzijn dan om winst.

Zzp’ers

De regelingen voor zzp’ers mogen flink op de schop, als het aan het CDA ligt. “Wij vinden de zekerheid van een vast contract belangrijk, zeker nu we zien dat op de arbeidsmarkt een ongelijk speelveld is ontstaan tussen werknemers in vaste dienst en zzp’ers. De eersten betalen voluit mee aan de collectieve voorzieningen van onze verzorgingsstaat, terwijl zzp’ers vaak aanzienlijke fiscale kortingen krijgen zonder mee te betalen aan collectieve regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid”, zo valt er te lezen.

Arbeidsongeschiktheid

Daarom moet er één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid komen en moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen, door de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte fors terug te brengen en het ontslagrecht te versoepelen. Tevens pleit het CDA voor een vijfjaarcontract. Want: “Veel beter dan elke twee jaar weer op straat staan.”

D66 (van 12 naar 19 zetels)

Soepeler ontslagrecht en simpelere modelovereenkomst

Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen, in het bijzonder ouderen en mensen met een laag inkomen. Door de toegenomen belasting op arbeid, is het verschil tussen wat je als werkgever betaalt voor een werknemer en wat deze ontvangt groter geworden. De partij van Alexander Pechtold wil het belastingstelsel hervormen en de lasten op arbeid sterk verlagen. Daardoor wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. Daarom wil de partij premies en belastingen minimaliseren of misschien zelfs vervangen door loonsubsidies.

Sociaal werkbeleid

Naast het hervormen van het belastingstelsel, wil D66 het ontslagrecht versoepelen. Op die manier hoopt de partij toe te werken naar één contract: het contract voor onbepaalde tijd. Door de financiële risico’s voor werkgevers te verlagen, hoopt de partij dat er minder flexcontracten ontstaan en meer mensen in vaste dienst treden. Alles is gestoeld op een sociaal werkbeleid: het moet voor werkgevers minder risicovol worden om laagbetaalden, vrouwen en allochtonen in dienst te nemen.

Zzp’er

D66 wil dat de keuze om een zzp’er of vaste werknemer in te huren minder gedreven wordt door regelgeving. Zzp’er zijn omdat iemand ervoor kiest, en niet omdat hij nergens een vaste baan kan vinden. Zeker bij laagbetaald werk gebeurt het nog vaak dat werknemers geen andere keuze hebben dan zelfstandige te worden. Hierdoor verliezen ze de zekerheden van een werknemer, maar soms krijgen ze ook niet de voordelen die bij het ondernemerschap horen.

VAR vervangen

De omstreden modelovereenkomst (de opvolger van de VAR verklaring) moet vervangen worden voor een sterk versimpelde verklaring waarmee zelfstandigen hun status kunnen bevestigen. Volgens het partijprogramma gaat D66 daarbij uit van vertrouwen en kiest voor minder bureaucratie.

Lees ook: Ondernemersorganisaties vragen nieuw kabinet om beter functionerende arbeidsmarkt

ChristenUnie (blijft op 5 zetels)

Meer ruimte voor sociaal ondernemen

Als het aan de ChristenUnie van Gert-Jan Segers ligt, moet het voor werkgevers voordeliger worden om mensen in dienst te nemen. Kleinere bedrijven hoeven bijvoorbeeld niet langer twee jaar loon door te betalen bij ziekte, maar dit moet verkort worden naar één jaar.

Arbeidsdiscriminatie

Daar staat tegenover dat flexcontracten meer zekerheid moeten bieden. Tijdelijke contracten moeten in duur oplopen: een tweede contract duurt minimaal een halfjaar langer dan het eerste. Dat moet uiteindelijk leiden tot meer vaste contracten.

Verder wil de ChristenUnie arbeidsdiscriminatie tegengaan. Niet door het opleggen van een quotum, maar door anoniem solliciteren mogelijk te maken.

Startups stimuleren

Naast de geijkte punten (ondernemers mogen niet onder druk worden gezet om hun winkel of marktkraam op zondag te openen), pleit de ChristenUnie ook voor vernieuwing. Zo wil de partij dat Nederlandse startups en mkb-bedrijven een sterkere positie in innovatiebeleid krijgen. Ook willen ze “aandacht voor speciale regio’s met sterke kennishubs, zoals regio FoodValley en Brainport Eindhoven. Deze kennishubs moeten “de ruimte” krijgen om concepten zoals een World Food Center met voortvarendheid te kunnen ontwikkelen”, staat er in het partijprogramma.

Vrijstellingen

Om dat te bewerkstelligen, worden jonge, innovatieve bedrijven in de beginfase geholpen. Zo krijgen zij maximaal twee jaar een aantal vrijstellingen, zodat ze hun startkapitaal volledig kunnen inzetten op het ontwikkelen van het concept en doorgroei.

Ondernemersloket

Daarnaast moet het voor studenten mogelijk worden om te beginnen met een bedrijf ter vervanging van een stage. Zo moet er meer aandacht komen voor het ondernemerschap vanaf jonge leeftijd. Hiervoor krijgen universiteiten en hbo-instellingen een zogenoemd ondernemersloket.

SGP (blijft op 3 zetels)

Ondernemers vormen de motor van de economie

Bedrijven kunnen alleen groeien dankzij de inzet van werknemers, zegt de SGP. Om werkgelegenheidte bevorderen en economische groei te stimuleren worden de lasten voor ondernemers verlaagd.

Voor bedrijven met minder dan vijftig werknemers wordt de verplichting om loon bij ziekte door te betalen beperkt met een jaar.

Werkgeverspremie

Bij de berekening van de werkgeverspremie voor arbeidsongeschiktheid moet rekening worden gehouden met de duur van de arbeidsrelatie, zegt de partij van Kees van der Staaij. Zo moet worden voorkomen dat werkgevers jarenlang hoge bedragen moeten betalen aan werknemers vlak na indiensttreding arbeidsongeschikt raken. Het moet daarnaast weer mogelijk worden om meerdere tijdelijke contracten achter elkaar te sluiten.

Giftenaftrek

Om het geefgedrag aan goede doelen te stimuleren, wordt de giftenaftrek voor bedrijven verhoogd met een vermenigvuldigingsfactor van anderhalf.