Nieuws Actueel

Dit willen de politieke partijen met ondernemers en het mkb

Met de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 in het vooruitzicht heeft De Ondernemer de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen gecheckt op zaken die voor mkb-ondernemers van belang zijn. Het overzicht, op alfabetische volgorde.

Lotte Elbrink en Evie Westland 15 maart 2017

Verkiezingsbord

50Plus:

Minder regels, meer ondersteuning voor mkb’ers

Oudere werknemers aan het werk krijgen en houden, het makkelijker maken om een familiebedrijf aan de kinderen over te dragen en handen af van het pensioenstelsel: veel standpunten van 50PLUS zijn niet per se verrassend te noemen.

Overheidsfonds

50PLUS wil de werkgever ontlasten door sociale lasten te beperken en loondoorbetaling door middel van een overheidsfonds. Verder pleit de partij voor een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen. Bovendien wil de partij van Henk Krol dat 50-plussers “serieus genomen worden bij sollicitaties. Zij zijn ervaren en niet extra duur of minder productief.” De extra vrije dagen voor senioren worden dan ook afgeschaft.

Collectief pensioenfonds

Wat betreft de pensioenen is 50PLUS ook stellig: ondernemers moeten ondersteuning krijgen in een collectief pensioenfonds. Sowieso geldt: meer ondersteuning voor mkb’ers en zzp’ers vanuit de overheid.

CDA:

Betere samenwerking tussen overheid en ondernemer

Het CDA van Sybrand Buma wil dat universiteiten, ondernemers en de overheid vergaand gaan samenwerken om landen als Zweden, Denemarken en Duitsland bij te benen op innovatief gebied. Hoe dat precies vorm moet krijgen, is nog niet duidelijk. Wel laat de partij weten dat de samenwerking “niet vrijblijvend en niet gratis is”: het bedrijfsleven moet er substantieel aan bijdragen. Verder wil het CDA meer bedrijven uit het buitenland naar Nederland halen en meegroeien met opkomende markten als Azië, Zuid-Amerika en Afrika.

Minder regels

Ook in Nederland zelf moet volgens het CDA het een en ander veranderen voor bedrijven. Zo wil de partij ondernemers meer ruimte geven om hun zaak op te zetten en uit te bouwen, door minder regels te stellen en het voor deze bedrijven eenvoudiger te maken om personeel in dienst te nemen. Verder moeten Groningse bedrijven een compensatie krijgen als ze schade hebben geleden door de gaswinning en moet er meer ruimte komen voor maatschappelijke ondernemingen, waar het meer draait om welzijn dan om winst.

Zzp’ers

De regelingen voor zzp’ers mogen flink op de schop, als het aan het CDA ligt. “Wij vinden de zekerheid van een vast contract belangrijk, zeker nu we zien dat op de arbeidsmarkt een ongelijk speelveld is ontstaan tussen werknemers in vaste dienst en zzp’ers. De eersten betalen voluit mee aan de collectieve voorzieningen van onze verzorgingsstaat, terwijl zzp’ers vaak aanzienlijke fiscale kortingen krijgen zonder mee te betalen aan collectieve regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid”, zo valt er te lezen.

Arbeidsongeschiktheid

Daarom moet er één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid komen en moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen, door de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte fors terug te brengen en het ontslagrecht te versoepelen. Tevens pleit het CDA voor een vijfjaarcontract. Want: “Veel beter dan elke twee jaar weer op straat staan.”

ChristenUnie:

Meer ruimte voor sociaal ondernemen

Als het aan de ChristenUnie van Gert-Jan Segers ligt, moet het voor werkgevers voordeliger worden om mensen in dienst te nemen. Kleinere bedrijven hoeven bijvoorbeeld niet langer twee jaar loon door te betalen bij ziekte, maar dit moet verkort worden naar één jaar.

Arbeidsdiscriminatie

Daar staat tegenover dat flexcontracten meer zekerheid moeten bieden. Tijdelijke contracten moeten in duur oplopen: een tweede contract duurt minimaal een halfjaar langer dan het eerste. Dat moet uiteindelijk leiden tot meer vaste contracten.

Verder wil de ChristenUnie arbeidsdiscriminatie tegengaan. Niet door het opleggen van een quotum, maar door anoniem solliciteren mogelijk te maken.

Startups stimuleren

Naast de geijkte punten (ondernemers mogen niet onder druk worden gezet om hun winkel of marktkraam op zondag te openen), pleit de ChristenUnie ook voor vernieuwing. Zo wil de partij dat Nederlandse startups en mkb-bedrijven een sterkere positie in innovatiebeleid krijgen. Ook willen ze “aandacht voor speciale regio’s met sterke kennishubs, zoals regio FoodValley en Brainport Eindhoven. Deze kennishubs moeten “de ruimte” krijgen om concepten zoals een World Food Center met voortvarendheid te kunnen ontwikkelen”, staat er in het partijprogramma.

Vrijstellingen

Om dat te bewerkstelligen, worden jonge, innovatieve bedrijven in de beginfase geholpen. Zo krijgen zij maximaal twee jaar een aantal vrijstellingen, zodat ze hun startkapitaal volledig kunnen inzetten op het ontwikkelen van het concept en doorgroei.

Ondernemersloket

Daarnaast moet het voor studenten mogelijk worden om te beginnen met een bedrijf ter vervanging van een stage. Zo moet er meer aandacht komen voor het ondernemerschap vanaf jonge leeftijd. Hiervoor krijgen universiteiten en hbo-instellingen een zogenoemd ondernemersloket.

Lees ook: FVD: ‘Succes moet weer lonen en ondernemingsdrang terug’

D66:

Soepeler ontslagrecht en simpelere modelovereenkomst

Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen, in het bijzonder ouderen en mensen met een laag inkomen. Door de toegenomen belasting op arbeid, is het verschil tussen wat je als werkgever betaalt voor een werknemer en wat deze ontvangt groter geworden. De partij van Alexander Pechtold wil het belastingstelsel hervormen en de lasten op arbeid sterk verlagen. Daardoor wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. Daarom wil de partij premies en belastingen minimaliseren of misschien zelfs vervangen doorloonsubsidies.

Sociaal werkbeleid

Naast het hervormen van het belastingstelsel, wil D66 het ontslagrecht versoepelen. Op die manier hoopt de partij toe te werken naar één contract: het contract voor onbepaalde tijd. Door de financiële risico’s voor werkgevers te verlagen, hoopt de partij dat er minder flexcontracten ontstaan en meer mensen in vaste dienst treden. Alles is gestoeld op een sociaal werkbeleid: het moet voor werkgevers minder risicovol worden om laagbetaalden, vrouwen en allochtonen in dienst te nemen.

Zzp’er

D66 wil dat de keuze om een zzp’er of vaste werknemer in te huren minder gedreven wordt door regelgeving. Zzp’er zijn omdat iemand ervoor kiest, en niet omdat hij nergens een vaste baan kan vinden. Zeker bij laagbetaald werk gebeurt het nog vaak dat werknemers geen andere keuze hebben dan zelfstandige te worden. Hierdoor verliezen ze de zekerheden van een werknemer, maar soms krijgen ze ook niet de voordelen die bij het ondernemerschap horen.

VAR vervangen

De omstreden modelovereenkomst (de opvolger van de VAR verklaring) moet vervangen worden voor een sterk versimpelde verklaring waarmee zelfstandigen hun status kunnen bevestigen. Volgens het partijprogramma gaat D66 daarbij uit van vertrouwen en kiest voor minder bureaucratie.

Denk:

Een ondernemende samenleving waarin het mkb bloeit

Denk maakt zich met name hard voor kredietverstrekkingen vanuit banken. De partij van fractievoorzitter Tunahan Kuzu vindt dat banken de maatschappelijke taak hebben om ondernemers van krediet te voorzien, óók als dat minder oplevert dan het sponsoren van een grote multinational.

Loondoorbetaling

Verder wil de partij de drempel om werknemers aan te nemen verlagen, door de loondoorbetaling bij ziekte deels te collectiviseren.

Startupvouchers

Opvallend is verder dat Denk beginnende ondernemers op een bijzondere manier wil ondersteunen. De partij pleit namelijk voor zogenoemde startupvouchers van 750 euro per ondernemer, waarmee startups belastingvrij diensten kunnen inkopen.

GroenLinks:

Extra geld voor groene start-ups

GroenLinks wil investeren in de modernisering van de economie. Nederland stopt met fossiele brandstoffen. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en 3D-printen biedt volgens de partij van Jesse Klaver kansen om de economie schoner en eerlijker te organiseren.

Groene investeringsbank

De ontwikkeling van nieuwe technologie laat GroenLinks niet alleen aan de markt over. Een speciale groene investeringsbank moet de marktsector stimuleren om samen met de overheid meer te investeren in grote groene projecten en innovatie. Groene startups moeten de markt in beweging te zetten.

Milieuvernietiging

GroenLinks wil dat Europa als grootste markt ter wereld de standaard gaat zetten voor producten die minder schaarse grondstoffen vergen, langer meegaan en beter te repareren of te recyclen zijn. Bedrijven mogen niet langer gebruikmaken van grondstoffen die medeoorzaak zijn van oorlogen, uitbuiting en milieuvernietiging.

Werkgevers

Volgens GroenLinks is de arbeidsmarkt doorgeslagen in flexibilisering, het vaste contract moet daarom aantrekkelijker worden. Werkgevers moeten voor tijdelijke contracten een hogere prijs betalen, onder andere via hogere WW-premies. Daarnaast krijgen flexwerkers recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag dat ze werken. Daarnaast komt er meer controle op schijnzelfstandigheid.

Lonen omhoog

De loonkosten voor werkgevers voor laagbetaalde arbeid worden verlaagd, zodat bedrijven meer mensen in dienst nemen. GroenLinks wil de lasten op arbeid verlagen, maar de lonen van werknemers verhogen. Zo moet er meer werkgelegenheid in de lage en middeninkomens komen. Bedrijven en organisaties krijgen ook een quotum voor het in dienst nemen van mensen met een beperking.

Loondoorbetaling

Om kleine en startende ondernemers te helpen, wil GroenLinks een collectieve verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers met weinig werknemers. Met zo’n verzekering wordt het loon bij ziekte in het tweede jaar betaald.

Vermogensongelijkheid

GroenLinks wil een Piketty-belasting invoeren. Dat is een progressieve belasting op vermogen op basis van reëel rendement: wie veel vermogen heeft gaat meer betalen, mensen met alleen wat spaargeld minder.

Winsten

Het maken van schulden door bedrijven wordt niet langer fiscaal gestimuleerd en inkomen en vermogen in box 2 van het belastingsstelsel worden zwaarder belast. Directeur-grootaandeelhouders krijgen zo minder mogelijkheden om winsten lange tijd onbelast te laten.

Handelsverdragen

Handelsverdragen mogen niet ten koste gaan van de Nederlandse democratie, maatschappij en het milieu. De aparte claimrechtspraak voor multinationals moet worden afgeschaft. GroenLinks is tegen de goedkeuring van handelsverdragen die claimrechtspraak bevatten en de milieu- en sociale standaarden verlagen. Een voorbeeld is het CETA-verdrag met Canada.

Europa

In Europees verband zet Nederland in op een multilaterale handelsagenda en grondige aanpassingen van de mandaten aan de Europese Commissie om handelsverdragen te sluiten zodat eerlijke handel en de bescherming van mens en milieu centraal komen te staan. Daarnaast wil GroenLinks dat het Europees Parlement meer mogelijkheden krijgt om de Europese Commissie te controleren.

Ondernemerspartij:

Meer vrijheid, minder belastingdruk

De OP van lijsttrekker Hero Brinkman wil meer vrijheid voor ondernemers en minder belastingdruk. Ook pleit de partij voor een speciale ondernemersbank.

Nederlandse Ondernemersbank

Nederland moet het grootste exporterende land binnen Europa worden. De btw moet daarom terug van 21 naar 19 procent, conform het percentage in omringende landen zoals Duitsland.

De OP wil een ondernemersbank met een platte organisatie en met managers die maximaal de balkenendenorm betaald krijgen. Deze staatsbank moet ondernemers financieren met de laagst mogelijke tarieven en hoogste spaarrentes.

Familiebedrijven

De erfbelasting voor familiebedrijven moet worden afgeschaft. Familiebedrijven zijn in Nederland ontzettend belangrijk voor de werkgelegenheid en welvaart, aldus de OP, en daarom is de erfbelasting 'buitengewoon bezwaarlijk'.

Partij voor de Dieren:

Stimuleer groen ondernemen

Er komt meer kijken bij de verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren dan louter klimaatverandering en dierenleed. Ook het mkb, pensioenregelingen en de modelovereenkomst komen aan bod. Met veel ruimte voor duurzame initiatieven, groene startups en regionale productie.

Maak- en hersteleconomie

De partij voor de Dieren van lijsttrekker Marianne Thieme zet zich met name in voor groen ondernemen. Bijvoorbeeld door zich meer te richten op de “maak- en hersteleconomie”, het stimuleren van duurzaam inkopen in het mkb en hogere belastingen op onduurzame grondstoffen. Die hogere belasting moet het mogelijk maken om de belasting op arbeid fors te verlagen, en het aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen.

VAR

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, vervalt de modelovereenkomst zo snel mogelijk en wordt vervangen voor een eenvoudige VAR, om opdrachtgevers en zzp’ers meer zekerheid te geven. Uiteraard wordt sociaal-maatschappelijk en duurzaam ondernemen extra beloond, als het aan de Partij voor de Dieren ligt.

PvdA:

Onderscheiden op kwaliteit

Het mkb kan rekenen op stevige overheidsinvesteringen. PvdA wil economisch voorop blijven lopen door op alle niveaus economische samenwerking te organiseren en te investeren in kennis en kwaliteit. Om dat te realiseren moet de overheid minder gaan subsidiëren en meer gaan investeren, voornamelijk in duurzaamheid.

Financiering

De Bank Nederlandse Gemeenten en Waterschapsbank wil de PvdA van Lodewijk Asscher omvormen tot een publiek-private investeringsbank. Deze bank krijgt een eigen vermogen van 10 miljard en kan een veelvoud van dit bedrag investeren in het mkb en grootschalige publieke investeringen.

Het mkb moet volgens de PvdA sowieso makkelijker krediet krijgen van banken. Naast krediet van de Nederlandse Investeringsbank, moet ook financiering van doorgroei makkelijker worden gemaakt. Alternatieve financieringsvormen als kredietunies, crowdfunding en Qredits worden gestimuleerd, zowel financieel als in de wetgeving en het toezicht.

Regio

Regionale samenwerking moet een belangrijke rol gaan spelen. Techniek in Twente en Eindhoven, voedseltechnologie in Gelderland of de Randstad met haar internationale oriëntatie: iedere regio heeft zijn eigen kracht. Het economische en innovatiebeleid wil de PvdA laten uitvoeren door regionale samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Zo moet er meer groei en werkgelegenheid ontstaan.

Duurzame circulaire economie

“Een land dat zijn toekomstige energiesysteem tijdig op orde heeft, profiteert van de voorhoedepositie”. Daarom wil de PvdA tempo maken met de energietransitie. Dat levert een kwaliteitssprong op voor de Nederlandse economie, het zal daarnaast tienduizenden extra banen opleveren. Samen met de circulaire economie moet de energietransitie de industriële revolutie van de 21ste eeuw vormen. Studenten en werknemers moeten worden opgeleid voor de banen van de toekomst.

Handelsverdragen

PvdA wil alleen handelsverdragen steunen als iedereen er van kan profiteren. De partij stemt niet in met handelsverdragen als TTIP, tenzij deze een continue verbetering stimuleren voor de positie van werknemers en wereldwijde standaarden op het gebied van duurzaamheid, milieu, gezondheid en arbeid. Zo moet er een “race naar de top” ontstaan. Multinationals, die nu vaak als enige profiteren van handelsverdragen, moeten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Handelsverdragen moeten daarom gepaard gaan met harde afspraken om belastingontwijking aan te pakken.

Invloed werknemers

Een gezond bedrijfsleven heeft baat bij betrokken werknemers. Daarom wil PvdA meer inspraak voor werknemers. De OR moet meer invloed krijgen bij strategische besluiten als overnames en fusies. Werknemers krijgen hogere lonen en winstdelingsregelingen zorgen voor een sterkere band tussen werkgevers en werknemers. In het geval van overwinsten wil de PvdA wettelijk vastleggen dat werknemers aanspraak kunnen maken op een deel. Tot slot moet het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen verdwijnen.

Lees ook: Overheid maakt kredieten voor bedrijven makkelijker

PVV:

Geen geld naar innovatie, lagere inkomstenbelasting

De PVV heeft een zeer kort verkiezingsprogramma. Ook voor ondernemers is er niet meer in te vinden dan dat de PVV geen geld meer wil besteden aan innovatie. Daarnaast pleit de partij van Geert Wilders voor een lagere inkomstenbelasting.

SGP:

Ondernemers vormen de motor van de economie

Bedrijven kunnen alleen groeien dankzij de inzet van werknemers, zegt de SGP. Om werkgelegenheidte bevorderen en economische groei te stimuleren worden de lasten voor ondernemers verlaagd.

Voor bedrijven met minder dan vijftig werknemers wordt de verplichting om loon bij ziekte door te betalen beperkt met een jaar.

Werkgeverspremie

Bij de berekening van de werkgeverspremie voor arbeidsongeschiktheid moet rekening worden gehouden met de duur van de arbeidsrelatie, zegt de partij van Kees van der Staaij. Zo moet worden voorkomen dat werkgevers jarenlang hoge bedragen moeten betalen aan werknemers vlak na indiensttreding arbeidsongeschikt raken. Het moet daarnaast weer mogelijk worden om meerdere tijdelijke contracten achter elkaar te sluiten.

Giftenaftrek

Om het geefgedrag aan goede doelen te stimuleren, wordt de giftenaftrek voor bedrijven verhoogd met een vermenigvuldigingsfactor van anderhalf.

SP:

Gelijkere lonen en minder macht naar veelverdieners

De SP wil het minimumloon met 10 procent verhogen. Dat moet eveneens gelden voor uitkeringen, AOW en de bijstand. Daarnaast moet de WW-premie voor vast werk verlaagd worden, en de premie voor flexibele contracten verhoogd. Op die manier hoopt de partij van Emile Roemer dat meer werkgevers personeel in vaste dienst nemen. Ook de ontslagvergoeding gaat op de schop: deze wordt verdubbeld van een derde naar tweederde van het maandsalaris per gewerkt jaar.

Kleinschaligheidsaftrek

De SP wil het mkb “gericht ondersteunen”, onder andere door de kleinschaligheidsaftrek te verhogen en de lasten te verlagen. En: “De lasten van het doorbetalen van ziek personeel worden eerlijker verdeeld, zonder dat dit ten koste gaat van zieke werknemers.”

Mededingingswet

Verder wil de SP de macht van grote inkopers tegenover kleine zelfstandigen inperken, door de huurbescherming van franchisers wettelijk beter te regelen. De SP wil de mededingingswet (de wet die het franchisegevers verbiedt om economische machtsposities te misbruiken) aanpassen. Hoe de partij dat precies wil aanpakken, wordt niet direct duidelijk uit het programma.

Eerlijk delen

Verder wil de partij, onder de noemer van “eerlijk delen en eerlijk betalen”, een nationale investeringsbank oprichten voor het mkb. Daarmee moeten bedrijven betere toegang krijgen tot kredieten om te investeren. Met Invest-NL is dit inmiddels al werkelijkheid geworden.

VVD:

Maximale ruimte voor ondernemers

Een bedrijf starten, groeien en innoveren: Nederlandse ondernemers in binnen- en buitenland moeten maximaal de ruimte krijgen, zegt de partij van Mark Rutte. Zo moet Nederland zich ontwikkelen tot het meest ondernemende en welvarende land ter wereld.

Vast contract

Het vaste contract moet aantrekkelijker worden. Werkgever en werknemer moeten zelf makkelijker afspraken kunnen maken over de overeenkomst. Verloopt de samenwerking niet meer goed, dan moet het eenvoudiger en minder duur worden om de overeenkomst op te zeggen. Daarnaast moet het weer mogelijk worden om meer tijdelijke contracten achter elkaar, en tijdelijke contracten van een langere duur, aan te bieden.

Rompslomp

De VVD wil ondernemers stimuleren om meer mensen in dienst te nemen. Nu zijn ondernemers vaak nog terughoudend vanwege de hoge kosten en vele verplichtingen. Daarom wordt de belasting op arbeid verlaagd en de administratieve rompslomp, denk aan verplichte rapportages, het bijhouden van documenten en loonsancties met aanvullende doorbetalingstermijnen, verminderd. Ook de doorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) wordt verkort naar één jaar. Het tweede jaar wordt door de overheid betaald.

Vestigingsklimaat

Het is belangrijk dat Nederland het beste land blijft om een bedrijf te beginnen of een vestiging vanuit het buitenland te openen. Buitenlandse investeerders kiezen nu vaak voor Nederland vanwege de goede infrastructuur en het feit dat we open staan voor innovatie en handel. Dat moet volgens de VVD zo blijven.

Vennootschapsbelasting

De Bank Nederlandse Gemeenten, de Waterschapsbank en de Nederlandse Financieringsmaatschappij moeten worden samengevoegd zodat er een sterke private speler ontstaat. Deze instelling verzamelt kapitaal en doet investeringen in grootschalige projecten gericht op infrastructuur, energie, innovatie en ondernemerschap.

Om buitenlandse bedrijven hier te krijgen én te houden moet de vennootschapsbelasting worden verlaagd. Dat is ook gunstig voor Nederlandse ondernemers, zij krijgen zo meer ruimte om te investeren in hun eigen onderneming.