Nieuws Actueel

Een jaar aan wetswijzigingen, tijd om de balans op te maken

Modelovereenkomsten, de Wet werk en zekerheid en de ketenregeling; het afgelopen jaar zijn meerdere wetswijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op uw onderneming. In de praktijk stroken de bedoelingen van wetgevers niet altijd met de werkelijkheid. Enkele praktische tips om te voorkomen dat u kansen laat liggen.

Ralph Kops | ABAB Accountants 9 augustus 2016

Stoelen kantoor abab

Van VAR naar modelovereenkomst

Sinds de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) per 1 mei 2016 is afgeschaft, wordt aanbevolen voortaan met modelovereenkomsten te werken. Er is in de praktijk nog veel onzekerheid over deze modelovereenkomsten en we zien dan ook massaal dat men zzp’ers links laat liggen, met name bij overheidsinstanties en bouwbedrijven. Mogen wij hier dan uit concluderen dat er blijkbaar sprake is of was van schijnzelfstandigheid? Of zijn ondernemers nu erg voorzichtig geworden en wacht de ondernemer af tot anderen de kastanjes uit het vuur hebben gehaald?

Tip: raadpleeg uw adviseur en gebruik een modelovereenkomst. Of laat er een op maat opmaken en laat deze eventueel toetsen door de Belastingdienst. Let op, het lijkt erop dat er nog enkele duizenden beoordelingen op de stapel liggen bij de Belastingdienst.

Krapte op de arbeidsmarkt

Uit signalen van werkgevers en scholen lijkt dat er in bepaalde branches zoals de bouw-, de metaal- en de schilderbranche een krapte aan werknemers ontstaat. Er zijn echter nog legio werknemers van 50 jaar en ouder, personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidsbeperking) en jeugdwerklozen beschikbaar. Deze werknemers voldoen wellicht niet onmiddellijk aan het profiel waarnaar u op zoek bent. Wel zijn er voldoende kortingen en subsidies beschikbaar, zoals de scholingsvoucher, de premiekortingen en andere subsidies. Neemt u als werkgever iemand aan die voldoet aan de doelgroep en gestelde voorwaarden, dan werkt u tegelijk mee aan het behalen van de 100.000 banen die in 2026 volgens de Wet Banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten gehaald moet worden.

Tip: ben alert op arbeidsbeperkingen en stem af met uw adviseur, zodat u geen kortingen of subsidies laat liggen.

Ontbindingsverzoeken en dossieropbouw

Sinds 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) van kracht. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de WWZ, en dan met name het strengere ontslagregime, ervoor zorgt dat werkgevers minder snel met succes de kantonrechter kunnen verzoeken de arbeidsovereenkomst met een disfunctionerende werknemer te ontbinden. Het aantal ontbindingsverzoeken dat in de tweede helft van 2015 gehonoreerd is, bedraagt nog maar 50%. Reden voor deze afname is veelal gelegen in een gebrekkige dossieropbouw.

Tip: zorg voor voldoende dossieropbouw en vraag uw adviseur hoe u dat moet aanpakken.

Ketenregeling

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is ook de ketenregeling voor het aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd veranderd. U mag met uw werknemers nog maar 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan (de vierde wordt automatisch omgezet in onbepaalde tijd) in een periode van maximaal 24 maanden. Duurt de totale keten van arbeidsovereenkomsten langer dan 24 maanden? Dan wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. U bent dan een transitievergoeding verschuldigd bij toekomstig ontslag.

Tip: zorg voor een keten van arbeidsovereenkomsten van 8 maanden, 8 maanden en 7 maanden.

Tip: Minister Asscher heeft een uitzondering voor seizoensarbeid aangekondigd op de ketenregeling. Deze is per 1 juli 2016 ingegaan. Raadpleeg uw adviseur voor de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze uitzondering ketenregeling.

Transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Op basis van de huidige wetgeving (WWZ) moet een werkgever een arbeidsongeschikte werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is in het geval van beëindiging van het dienstverband een transitievergoeding betalen. Dit is reden voor veel werkgevers om het dienstverband met deze arbeidsongeschikte werknemer dan maar niet te beëindigen. In de rechtspraak is er een discussie ontstaan over in hoeverre het in stand laten van een dienstverband van een arbeidsongeschikte werknemer legitiem is. De verwachting was dat minister Asscher de wet zou aanpassen en een uitzondering op de betalingsplicht van de transitievergoeding zou formuleren. Helaas is dat niet het geval. Minister Asscher meent dat werkgevers nog steeds de transitievergoeding voor arbeidsongeschikte werknemers moeten betalen, maar compenseert dit uit een algemeen werkloosheidsfonds waar werkgevers en werknemers zelf de premie voor betalen. Deze wetswijziging treedt naar verwachting 1 januari 2018 in werking. Het lijkt dus een gemiste kans van minister Asscher.

Tip: raadpleeg uw adviseur of het slapend houden van het dienstverband wel of niet geoorloofd is.

De wetswijzigingen vragen dan ook om een alerte personeels- en salarisadministratie. Laat u door uw adviseur adviseren om zo geen kansen te laten liggen.