Nieuws Actueel

Is de directeur aansprakelijk?

Jolande van Loon 25 januari 2016

Geldbriefenvelop1065

De aandeelhouders willen niet wachten tot de vaststelling van de jaarrekening. Kan ik een tussentijdse winstuitkering goedkeuren of ben ik dan privé aansprakelijk?

Voorzichtigheid is geboden bij (tussentijdse) uitkeringen aan aandeelhouders. Wanneer een besloten vennootschap na een uitkering niet meer in staat is om haar schulden te betalen, is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor het ontstane tekort plus de wettelijke rente. Voorafgaand aan elke uitkering is goedkeuring van het bestuur nodig. Een balanstest moet uitwijzen of het bedrijf over voldoende vermogen beschikt.Daarnaast moet het bestuur een uitkeringstest doen, dat wil zeggen dat hij goedkeuring moet weigeren als hij weet of kan voorzien dat het bedrijf na de uitkering zijn opeisbare schulden niet zal kunnen betalen. Daarbij moet het bestuur in beginsel één jaar vooruitkijken. Het bestuur mag zelf kiezen op basis van welke informatie hij vaststelt of er voldoende uitkeringsruimte is. In de praktijk adviseert de accountant vaak, maar dat is geen vereiste.Een bestuurder is niet aansprakelijk als hij bewijst dat een faillissement niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van de uitkering af te wenden. Zorg daarom voor een zorgvuldige motivering bij de vastlegging van het besluit. En als een directeur een gegronde reden heeft om niet goed te keuren, is ontslag soms een betere optie.

Jolande van Loon is notaris bij Ploum Lodder Princen. Heb jij een goede ondernemersvraag? Stuur deze naar: vraag@deondernemer.nl.