Nieuws Actueel

Sportcentrum in handen van Sport Oldenzaal BV, dat ook 4,5 ton krijgt

De exploitatie van sportcentrum Vondersweijde is sinds 1 maart in handen van Sport Oldenzaal BV, waarvan de gemeente Oldenzaal 100 procent aandeelhouder is. Voor het uitvoeren van 'maatschappelijke activiteiten' krijgt de nieuwe exploitant van de gemeente een jaarlijkse bijdrage van ruim 660.000 euro. Tot 1 januari 2018 worden de commerciële ruimtes in Vondersweijde door Cone Lifestyle uitgebaat.

Van onze redactie 7 maart 2016

Geldthinkstock

Met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst, komt een eind aan het conflict over de exploitatie van het sportcentrum. Al in 2014 werden alle overeenkomsten met de vorige exploitant opgezegd: Vondersweijde BV. Dat leidde tot een juridische strijd, waarbij de rechter uiteindelijk oordeelde dat de exploitatie per 1 januari 2016 niet zonder meer voortgezet of beëindigd kon worden. Beide partijen gingen daarop met elkaar in gesprek om alsnog tot een oplossing te komen.

Afspraken Eind vorig jaar werd een aantal afspraken gemaakt. Met ingang van 1 maart zou de gemeente de ruimte krijgen om het sportcentrum anders te (kunnen) exploiteren. Tot 1 januari 2018 worden de commerciële ruimten verhuurd aan Vondersweijde BV, dat deze alleen mag onderverhuren aan Cone Lifestyle. De klanten van Cone Lifestyle mogen gebruik maken van het zwembad. Het feitelijke gebruik wordt door Cone afgerekend tegen het geldende tarief voor een zwemkaartje. De gemeente Oldenzaal betaalt een vergoeding voor de gehele bedrijfsovername, inclusief inventaris en voorraden. Ter afronding van het juridisch geschil is met de vorige exploitant ook overeenstemming bereikt over een 'minnelijke regeling'. De inhoud van die regeling is geheim.

‘Maatschappelijk betaalbaar tarief’De huur- en exploitatieovereenkomst met Sport Oldenzaal BV loopt tot 2020. 'Of korter, als blijkt dat de besluitvorming over de toekomst van Vondersweijde dat noodzakelijk maakt.' De nieuwe exploitant betaalt een getaxeerde huurprijs aan de gemeente van ruim 350.000 euro per jaar. Vanwege de vele activiteiten die plaatshebben in Vondersweijde (verenigingen, onderwijs, jeugd en ouderen) heeft het sportcentrum een grote maatschappelijke waarde. De BV moet al deze activiteiten tegen een 'maatschappelijk betaalbaar tarief' aanbieden.

Deze tarieven, vastgesteld door de gemeente, zijn niet kostendekkend. Door de omvang van de maatschappelijke activiteiten kan een sportcentrum als Vondersweijde nooit winstgevend worden geëxploiteerd. In de praktijk moet er altijd geld op toe worden gelegd. Om die reden krijgt de BV een jaarlijkse exploitatiebijdrage van 660.213 euro. Een bedrag dat gebaseerd is op het tekort in de begroting dat het gevolg is van uitvoering van maatschappelijke activiteiten. Als dat nodig is, kan het bedrag worden bijgesteld. Maar zonder een 'goede en rechtmatige onderbouwing' zal de bijdrage nooit hoger kunnen worden dan nu het geval is.

Gemeente Vondersweijde BV was in het verleden verantwoordelijk voor een deel van het groot onderhoud van de binnenkant van het gebouw. Daarvoor kreeg het ook een vergoeding van de gemeente. In de praktijk werkte die constructie echter niet.Vandaar dat de gemeente (als eigenaar van het gebouw) ervoor gekozen heeft zelf het groot onderhoud, zowel de binnen- als de buitenkant, voor haar rekening te nemen.

Foto: Thinkstock