Aangeboden door KienhuisHoving

Branded Content Wet- en regelgeving

Governance in de zorg: de nieuwste ontwikkelingen

Het thema governance blijft hoog op de agenda staan in de zorg. Allereerst is een aantal nieuwe wetten in werking getreden die de governance van zorgorganisaties raken, maar sinds 1 januari is ook de nieuwe Governancecode Zorg 2022 van kracht. Deze vervangt de code uit 2017.

Yvonne Nijhuis 18 januari 2022

Arts mobiel unsplash header

Nieuwe wetten kunnen gevolgen hebben voor de governance van zorgorganisaties. Foto: Unsplash

De wijzigingen in deze code zijn het gevolg van met name wetten die recent in werking zijn getreden, zoals de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Lees ook: Bestuurders, opgelet!

De Governancecode Zorg is een door de zorgsector zelf opgestelde set van regels om de governance, te weten het bestuur en toezicht van de organisatie, zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen.

Good governance

Het belangrijkste is dat de code stimuleert tot reflectie op en het aangaan van het gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding. ‘Good governance’ is dus niet alleen het zich houden aan de bepalingen en gedragsregels, maar het weerspiegelt ook de cultuur van de omgang met elkaar en stakeholders. Daarbij is de code het gemeenschappelijke uitgangspunt en het raamwerk om op terug te vallen in lastige situaties.

"Deze governance-code stimuleert tot meer reflectie op het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding"

Yvonne Nijhuis, advocaat KienhuisHoving

Een ingrijpende wijziging betreft het wijzigen van de belangenverstrengelingsregeling. De belangenverstrengeling is ongewenst als deze belangen, posities of (neven)functies elkaar zodanig beïnvloeden dat de onafhankelijkheid, objectiviteit of integriteit van een bestuurder of toezichthouder met betrekking tot een belangenafweging dusdanig in het geding komt dat de organisatie kan worden benadeeld en vertrouwen of legitimiteit verliest.

Nieuwe wetgeving

Ook is in de code op enkele punten concreet verwezen naar nieuwe wetgeving zoals de Wmcz 2018 en de Wtza. Zo bepaalt de Wtza dat de minimale omvang van een Raad van Toezicht drie leden dient te zijn. Daarnaast is in de regeling over de honorering van de toezichthouders een expliciete verwijzing naar de Wet normering topinkomens (WNT) opgenomen. Tot slot is in de code beschreven dat de brancheorganisaties (betrokken bij de totstandkoming van de code) ervan uitgaan dat de principes van de code ook doorwerken in de samenwerkingsverbanden die de zorgorganisatie aangaat.

De nieuwe wetten maar ook de wijzigingen in de code kunnen tot gevolg hebben dat de statuten en reglementen moeten worden aangepast. Laat u daarover deskundig adviseren!

Yvonne Nijhuis is advocaat gezondheidsrecht en arbeidsrecht bij KienhuisHoving advocaten en notarissen.

Meer info: yvonne.nijhuis@kienhuishoving.nl

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws