Nieuws Financiën

Fiscale faciliteiten: zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Als ondernemer werk je hard om je bedrijf te laten groeien en hiermee ook een mooie winst te behalen. Fiscaal is een hoge winst echter onvoordelig. Aftrekposten en fiscale faciliteiten kunnen de fiscale winst verlagen. De redactie verzamelde een aantal van deze posten. In dit derde deel zal aandacht worden besteed aan de zelfstandigenaftrek en daarmee sterk samenhangende startersaftrek, schrijft BC.nl.

BusinessCompleet 14 maart 2016

Ondernemersaftrek3

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een onderdeel van de zogeheten ondernemersaftrek. Op de winst uit onderneming mag deze ondernemersaftrek in mindering worden gebracht. De belastbare winst uit onderneming wordt door de zelfstandigenaftrek dus definitief verminderd. Deze aftrek geldt alleen voor ondernemers in de inkomstenbelasting. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag. Voor 2016 bedraagt de zelfstandigenaftrek €7.280 voor ondernemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Voor ondernemers die de AOW-leeftijd wel al hebben bereikt, bedraagt de zelfstandigenaftrek 50 procent ofwel €3.640.

Voorwaarden Niet iedere ondernemer heeft recht op de zelfstandigenaftrek. Om deze aftrek te benutten moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: • je moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting; • je moet aan het urencriterium voldoen. De zelfstandigenaftrek is niet van toepassing voor de medegerechtigde. Je bent medegerechtigde als je bijvoorbeeld commanditaire vennoot bent in een CV.

Ondernemer Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting indien je aan de volgende voorwaarden voldoet: • de onderneming moet voor jouw rekening en risico worden gedreven, je moet dus rechtstreeks verbonden zijn voor de verbintenissen van de onderneming; • de onderneming moet deelnemen aan het economisch verkeer, je moet als zodanig naar buiten treden; • je moet redelijkerwijs winst kunnen verwachten en ook willen behalen.

Urencriterium Om gebruik te maken van de zelfstandigenaftrek moet je ook aan het urencriterium voldoen. Voor het urencriterium gelden de volgende voorwaarden: • Je moet in een kalenderjaar ten minste 1.225 uur aan je onderneming besteden, en; • je moet meer dan 50 procent van je tijd aan je onderneming besteden, of; • je moet in één of meer van de voorafgaande vijf jaar geen ondernemer zijn geweest.

Om aan het urencriterium te voldoen moet je dus altijd aan de eerste voorwaarde voldoen. Daarnaast moet je aan de tweede of derde voorwaarde voldoen. Indien je meer dan 50 procent van je tijd aan je onderneming besteedt en minimaal 1.225 uur aan je onderneming, voldoe je aan het urencriterium. Indien je minder dan 50 procent van je tijd aan je onderneming besteedt, maar in één of meer van de voorafgaande vijf jaar geen ondernemer was en bovendien minimaal 1.225 uur aan je onderneming besteedt, voldoe je ook aan het urencriterium.

Voor het urencriterium mogen nagenoeg alle uren in aanmerking worden genomen, gedacht kan worden aan de uren die je besteed ter voorbereiding van een opdracht, de uren die je besteed aan het doen van je administratie en je reistijd. Deze uren moeten wel onderbouwd kunnen worden. Het is dus van belang een goede urenadministratie bij te houden.

Er gelden slechts twee uitzonderingen. Uren die je besteed aan een onderneming die je gezamenlijk met een verbonden persoon hebt, mag je niet in aanmerking nemen indien deze uren besteed zijn aan hoofdzakelijk ondersteunende werkzaamheden. Het samenwerkingsverband met de verbonden personen moet tevens ongebruikelijk zijn, een dergelijk samenwerkingsverband was niet aangegaan met andere dan verbonden personen. Uren mogen ook niet in aanmerking worden genomen indien sprake is van bijvoorbeeld een ondermaatschap waarbij de verbonden personen winst genieten, maar jij niet.

Verbonden personen zijn je huisgenoten, bloed- of aanverwanten in de rechte lijn en hun huisgenoten.Indien je in het kalenderjaar bevallen bent, is de kans groot dat je niet aan de 1.225 uren komt. Hiervoor is in de wet een regeling getroffen. Gedurende de wettelijke termijn van zwangerschapsverlof, 16 weken, gelden voor het urencriterium de uren die je gemiddeld voor en na deze 16 weken aan je onderneming hebt besteed.

Verrekening De in een jaar in aanmerking te nemen zelfstandigenaftrek mag niet meer bedragen dan je winst voor ondernemingsaftrek. Het bedrag aan zelfstandigenaftrek dat om deze reden niet in aanmerking kon worden genomen mag worden verrekend in de volgende 9 jaar (in volgorde van ontstaan). Voorwaarden voor het verrekenen van niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek is wel dat je in het jaar van verrekening recht hebt op zelfstandigenaftrek.

Indien de ondernemer overlijdt, is de kans groot dat hij niet aan het urencriterium heeft voldaan. Hierdoor zou niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet in aanmerking kunnen worden genomen bij het bepalen van de stakingswinst. Hiervoor heeft de wetgever een tegemoetkoming in het leven geroepen. Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek mag in het jaar van overlijden toch worden verrekend indien de ondernemer overleden is, hierdoor de onderneming is gestaakt en het overlijden de reden is waarom de ondernemer niet aan het urencriterium heeft voldaan.

Een voorbeeld ter verduidelijking: In 2015 heb je een winst behaald van €6.000, hierop breng je de zelfstandigenaftrek in mindering maar tot een maximum van €6.000. Er blijft dus een bedrag van €7.280-€6.000=€1.280 aan niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek over. In 2016 heb je een winst behaald van €10.000, hierop breng je allereerst de reguliere zelfstandigenaftrek in mindering. Vervolgens blijft er een winst van €10.000- €7.280=€2.720 over. Hierop mag je de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek uit 2015 in mindering brengen, je houdt dan een winst over van €2.720-€1.280=€1.440.

Eventuele uitbreiding Onder voorwaarden mag toch de gehele zelfstandigenaftrek in mindering worden gebracht op je inkomen in box 1, ondanks dat je winst uit onderneming minder bedraagt dan €7.280. Je moet dan in aanmerking komen voor de startersaftrek.

Startersaftrek De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek met €2.123 voor startende ondernemers. De totale aftrek wordt daardoor maar liefst €9.403.

Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek moet aan een viertal eisen worden voldaan: - er moet recht op zelfstandigenaftrek zijn; • in de voorafgaande vijf jaar moet je minimaal één jaar geen ondernemer zijn geweest; • in de voorafgaande vijf jaar mag je niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebben benut; • in dit jaar of in één van de voorafgaande vijf jaar mag je niet geruisloos teruggekeerd zijn uit een BV.

Lees verder op BC.nl

Gerelateerde artikelen:

Jubileumuitkering onbelast na 25 of 40 jaar in dienst