Nieuws Personeel

Alle regels rond vakantiekrachten op een rij

De zomervakantie is alweer (bijna) aangebroken en dat betekent dat veel vaste werknemers op vakantie gaan. Om dit gemis op te vangen, is het werken met vakantiewerkers uitermate geschikt. Vakantiewerkers zijn meestal normale werknemers, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Vakantiewerkers zijn vaak jongeren, dit betekent dat ze goedkoper zijn, maar ook dat je rekening moet houden met een aantal aanvullende regels. De redactie stelde een vernieuwde voorbeeldovereenkomst op en licht de aanvullende regels toe, BusinessCompleet.nl.

Van onze redactie 12 juli 2016

Vakantiewerk

Arbeidsrechtelijke regels

Een vakantiekracht heeft vaak een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, daarom gelden dezelfde arbeidsrechtelijke regels als voor vaste werknemers. Zo heeft de vakantiekracht recht op vakantietoeslag en –uren en loondoorbetaling bij ziekte.

Een arbeidsovereenkomst met een vakantiekracht is vaak van korte duur, hooguit een aantal maanden. Dit betekent wel dat een aantal regels uit het arbeidsrecht niet gelden. Zo hoef je niet voor afloop van het contract een aanzegging te doen over het al dan niet voortzetten van de dienstbetrekking. Ook mag je geen proeftijd opnemen in een arbeidsovereenkomst met een vakantiekracht. Deze twee bepalingen zijn namelijk pas van toepassing (verplicht) indien de arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden duurt.

Minimumjeugdloon

Een vakantiekracht met een reguliere arbeidsovereenkomst moet je ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Voor jongeren van 15 tot 23 geldt het minimumjeugdloon, de hoogte hiervan verschilt per leeftijd.

Als je het loon van een minderjarige vakantiekracht uitbetaalt, moet je loonbelasting en premie werknemersverzekeringen inhouden. In veel gevallen kan de vakantiekracht de betaalde loonbelasting terugvragen. Dit kan hij of zij doen door het invullen van een aangifte.

Voor de kinderbijslag kan het van belang zijn hoeveel de minderjarige verdient, boven een bepaalde grens kan de kinderbijslag over de betreffende periode worden stopgezet. Voor de studiefinanciering geldt sinds invoering van het leenstelsel geen bijverdiengrens meer. Jongeren die nog onder het oude systeem vallen, kunnen hier wel mee te maken krijgen.

Werkzaamheden en werktijden

Bepaalde werkzaamheden mogen jongeren nog niet uitvoeren (zonder toezicht). Vanaf 18 jaar mogen vakantiekrachten de meeste werkzaamheden wel doen. In het bijgevoegde overzicht is te zien welke werkzaamheden jongeren mogen verrichten. Hoe ouder de vakantiekracht is, hoe meer deze mag gaan doen.

Toestemming

Jongeren die nog geen 16 jaar zijn, zijn voor het arbeidsrecht nog niet bekwaam om zelfstandig een arbeidsovereenkomst te tekenen. Hiervoor geldt dat de ouder of voogd van de jongere toestemming moet verlenen door de arbeidsovereenkomst te tekenen. Indien dit onverhoopt niet gebeurt, geldt na vier weken een stilzwijgende toestemming. Het is echter wel verstandig een handtekening van de ouder of voogd te vragen. Indien de toestemming niet is verleend, kan de ouder of voogd van de vakantiekracht de arbeidsovereenkomst vernietigen, mits de werkzaamheden minder dan vier weken daarvoor zijn begonnen.