Nieuws Personeel

Intermediair geen vervanging voor modelovereenkomst

Met het verdwijnen van de VAR is er onrust gekomen in de wereld van opdrachtgevers en ZZP’ers. Het idee bestaat dat deze onrust kan worden weggenomen door te gaan werken met een intermediair. Werken met een intermediair wil echter niet altijd betekenen dat er geen modelovereenkomst nodig is of dat het risico voor de opdrachtgever verdwijnt. BC.nl legt uit waarom.

BC.nl 30 mei 2016

Var modelovereenkomst zzp ondernemen freelancer zelfstandige 704

Voordelen Het werken met intermediairs kan voor zowel opdrachtgevers als ZZP’ers voordelen opleveren. Opdrachtgevers kunnen door gebruik te maken van intermediairs het aantal contractpartijen verminderen. Indien een intermediair meerdere ZZP’ers levert, zal namelijk steeds één contractpartner bestaan, de intermediair. Tevens kunnen opdrachtgevers er bij een intermediair vanuit gaan dat deze de wet- en regelgeving in acht neemt en bespaart de opdrachtgever zo kostbare tijd. Voor ZZP’ers heeft het werken met een intermediair ook voordelen. Een intermediair kan vaak passende opdrachten voor de ZZP’er vinden. Wanneer een ZZP’er moeite heeft met het vinden van (genoeg) opdrachten, kan het werken met een intermediair hierdoor een uitkomst zijn. Wel moet je bedenken dat een intermediair een vergoeding vraagt voor zijn diensten. Hoeveel deze vergoeding bedraagt, is afhankelijk van het soort intermediaire diensten dat je gebruikt.

Vormen Het werken met intermediairs heeft vele vormen. Zo kun je online lid worden van een groep waarbij opdrachten worden verstrekt en aangeboden. Een stap verder is het benaderen van een intermediairkantoor. In grote lijnen zijn er twee soorten intermediaire diensten te onderscheiden. Tussenkomst De eerste vorm is het werken met een intermediair op basis van tussenkomst. Bij tussenkomst sluiten de intermediair en de ZZP'er een overeenkomst van opdracht (tussenkomstovereenkomst). De intermediair wordt hierdoor de juridische opdrachtgever van de ZZP’er. De intermediair sluit vervolgens een overeenkomst van opdracht met de feitelijke opdrachtgever. De feitelijke opdrachtgever betaalt de intermediair, en deze betaalt vervolgens de ZZP’er. Deze vorm van intermediaire diensten lijkt op een uitzendconstructie waardoor het beoordelen van de arbeidsrelatie lastig is.

Een situatie van tussenkomst ziet er overzichtelijk als volgt uit:

Voor deze situatie is er een goedgekeurde modelovereenkomst (tussenkomstovereenkomst) van de Belastingdienst.

Deze tussenkomstovereenkomst wordt gesloten tussen de ZZP’er en de intermediair. In de tussenkomstovereenkomst wordt een gezagsverhouding uitgesloten waardoor de Belastingdienst tot oordeel is gekomen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking indien conform deze overeenkomst wordt gewerkt. Er kan dan eventueel nog wel een fictieve dienstbetrekking bestaan. Bemiddeling Een tweede vorm van intermediaire diensten vormt de bemiddeling. Bij bemiddeling gaan de ZZP’er en de feitelijke opdrachtgever rechtstreeks de overeenkomst van opdracht aan. De intermediair is hierin de derde die haar diensten aanbiedt aan beide partijen en de partijen bij elkaar brengt. De bemiddelaar kan nog wel de administratieve afhandeling verzorgen maar is niet de juridische opdrachtgever van de ZZP’er. Deze situatie van bemiddeling ziet er zo uit:

De Belastingdienst heeft tevens een goedgekeurde modelovereenkomst (bemiddelingsovereenkomst) voor de situatie waarbij gebruik wordt gemaakt van een bemiddelaar.

Deze overeenkomst sluit een arbeidsovereenkomst uit doordat de ZZP’er zich niet verbindt werkzaamheden te verrichten voor de intermediair. In de overeenkomst is tevens bepaald dat de ZZP’er zelfstandig beslist over het wel of niet aannemen van een opdracht. Indien de intermediair de facturatie verzorgt, zal hij dit doen in naam en voor rekening en risico van de ZZP’er. De intermediair is hierbij dus puur dienstverlenend. Doordat de ZZP’er en de opdrachtgever rechtstreeks een overeenkomst van opdracht aangaan, kan nog wel een aanvullende modelovereenkomst nodig zijn tussen deze partijen.

Conclusie Geconcludeerd kan dus worden dat het werken met intermediairs nog geen zekerheid geeft over het ontbreken van een dienstbetrekking. In bepaalde situaties kan een echte dan wel een fictieve dienstbetrekking ontstaan. Het is dus belangrijk ook in situatie waarbij je kiest voor een intermediair te beoordelen of er sprake kan zijn van een dienstbetrekking en of het nodig is een modelovereenkomst te gebruiken.

Lees hier het volledige artikel.