Aangeboden door Ministerie van SZW

Branded Content Personeel

MDIEU: op een gezonde manier werkend de eindstreep halen

Gezond, veilig en met plezier kunnen blijven werken tot je pensioen: dat is het voornaamste doel van de MDIEU-regeling. MDIEU staat voor Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Met deze regeling kunnen alle sectoren – van horeca, zorg en bouw tot onderwijs, beveiliging en logistiek – op een laagdrempelige manier subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Van onze redactie 10 september 2021

Bhde Ondernemer SZW02

Het kabinet trekt de komende vijf jaar bijna een miljard euro uit om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk werkenden gezond de AOW-leeftijd bereiken, zegt projectmanager Harma Meins van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ,,Ik daag alle sectoren uit om met ideeën te komen. Het is urgent, bovendien is er geld beschikbaar. Grijp als sector je kans, laat een analyse opstellen en meld je aan. En durf vooral ook out-of-the-box te denken. Mogelijk leidt het tot mooie plannen.‘’

Harma Meins

Projectmanager Regeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

''Het aanvragen van subsidie voor het laten opstellen van een sectoranalyse is laagdrempelig. Je hoeft niet door allerlei hoepeltjes te springen, je hoeft geen uren te verantwoorden: het is een vast bedrag.’'

Sectoranalyse als startpunt

De MDIEU-regeling bestaat uit verschillende onderdelen: een sectoranalyse en, in een volgende fase, een activiteitenplan. Een sectoranalyse kan worden gezien als een startpunt, zegt Marcel de Rooij, werkzaam als adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij werkgeversvereniging AWVN. ,,De sectoranalyse kun je beschouwen als een voorportaal. Voor het maken van zo’n analyse krijg je 20.000 euro, vervolgens heb je zestien weken om als branche iets op papier te zetten. Het is echt een mooie kans, vooral ook voor sectoren die niet of nauwelijks met projecten rond duurzame inzetbaarheid bezig zijn. De arbeidsmarkt is krap. Wat zijn de knelpunten? Hoe zit het met de leeftijdsopbouw? Breng het in kaart.’’

Vijf jaar vooruit

Een sectoranalyse kijkt minimaal vijf jaar vooruit en geeft inzicht in de omvang en de samenstelling van het aantal werkenden in een bepaalde sector. Verder moet het inzicht geven in het aandeel kleine ondernemingen. Ook belangrijk is een beschrijving van de problematiek rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector. Wanneer de resultaten van de sectoranalyse bekend zijn, is het tijd om een activiteitenplan op te stellen, inclusief doelstellingen, beoogde effecten en gewenste resultaten. In de menukaart MDIEU staan voorbeelden van subsidiabele activiteiten.

Geen hoepeltjes, laagdrempelig

Meins benadrukt de laagdrempeligheid van het aanvragen van subsidie voor het laten opstellen van een sectoranalyse. ,,Je hoeft niet door allerlei hoepeltjes te springen, je hoeft geen uren te verantwoorden: het is een vast bedrag.’’

Belangrijke voorwaarde is wel dat een subsidie alleen kan worden aangevraagd in samenwerkingsverband. Dat betekent dat er tenminste één werknemersorganisatie en één werkgeversorganisatie onderdeel uitmaken van zo’n verband. Meins: ,,Het is niet bedoeld voor een individuele ondernemer die goede ideeën heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid; je moet de subsidie echt als sector aanvragen. Ik raad een ondernemer met goede ideeën wel aan om zich te melden bij zijn of haar brancheorganisatie.’’

Marcel de Rooij

Senior adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen - Werkgeversvereniging AWVN

"Het is echt een mooie kans, ook omdat de arbeidsmarkt krap is.’’

Maatwerk: geen sector is gelijk

Het is bekend dat beroepen in bijvoorbeeld de bouw of haven fysiek zwaar kunnen zijn, maar Meins benadrukt dat er ook sprake kan zijn van belasting die minder zichtbaar is. ,,In het onderwijs en de zorg zie je juist meer psychische belasting. De letter M van MDIEU is er niet voor niets: het staat voor Maatwerkregeling. Elke sector heeft z’n eigen knelpunten en oplossingen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat sectoren ook van elkaar kunnen leren, ideeën van elkaar kunnen overnemen.’’

Eerder uittreden

De MDIEU-regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het – bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van hun werk – niet volhouden tot de AOW-leeftijd en graag eerder willen stoppen. Voorwaarde is echter wel dat deze werkgevers tegelijkertijd óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Meins en De Rooij merken dat er veel belangstelling is voor eerder uittreden. Meins: ,,De laatste keer dat zoiets kon, was vijftien jaar geleden. Je kon wel eerder uittreden, maar dat kostte veel geld. Nu is de extra belastingheffing er af.’’

Afbouwen

Eerder uittreden hoeft niet per se te betekenen dat een werknemer abrupt stopt, maar de overgang kan minder abrupt, stelt De Rooij. ,,Je moet naar een aantal factoren kijken. Hoeveel plezier heb je nog in je werk? Hoeveel jaren heb je gewerkt? Hoeveel pensioen heb je opgebouwd? Welke mogelijkheden zijn er? Wat is de rol van een eventuele partner? Stel, je houdt vijf dagen per week werken niet langer vol, maar met drieënhalve dag per week zou je het wel makkelijk kunnen uithouden tot je pensioen…. Wat betekent het als je minder gaat werken? Wat houd je netto over? Er zijn genoeg financiële coaches op dit gebied. Je kunt dit niet in een uurtje aan de keukentafel beslissen, maar het is de moeite waard om er bij stil te staan.’’ Het aanbieden van financiële adviesgesprekken aan werknemers is een voorbeeld van een activiteit waarvoor binnen de MDIEU-regeling subsidie beschikbaar is.

Wat wordt precies verstaan onder duurzame inzetbaarheid?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hanteert de volgende definitie voor duurzame inzetbaarheid: werkenden gemotiveerd, gezond en productief houden, zodat zij betaald werk kunnen verrichten tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd – binnen óf buiten de organisatie.

Wat is de aanleiding voor de MDIEU-regeling?

De basis is gelegd in het Pensioenakkoord uit 2019. Met de MDIEU-regeling vult het kabinet een van de afspraken in uit het Pensioenakkoord met sociale partners. Het doel: flink investeren in duurzame inzetbaarheid, zodat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken. Projectmanager Meins: ,,We hebben te maken met een nieuw pensioenstelsel en een hogere AOW-leeftijd, dus in die zin is er urgentie. We moeten het met z’n allen doen: de overheid, werkgevers en werknemers.’’ De ‘grote slag’ moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

Mogelijke subsidieaanvragers zijn samen­werkingsverbanden van sociale partners in sectoren. Brancheorganisaties, O&O fondsen en arbeidsorganisaties kunnen ook deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Waar en wanneer kunnen subsidieaanvragen worden ingediend?

In de periode 2021 tot en met 2025 zijn er verschillende aanvraagtijdvakken voor subsidie voor een sectoranalyse of activiteitenplan. Zo is er op dit moment een aanvraagtijdvak geopend, tot en met 30 september voor een subsidie voor een sectoranalyse. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak voor een subsidie voor een activiteitenplan loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2022. Voor alle informatie over MDIEU, zie www.mdieu-regeling.nl.

Behoefte aan meer informatie, inspiratie en ideeën?

Tijdens de looptijd van de MDIEU worden regelmatig nieuwe voorbeelden op de menukaart toegevoegd. Zijn de genoemde voorbeelden in uw ogen niet meer actueel, of heeft u zelf een beter voorbeeld? Het ministerie van SZW ontvangt graag input en feedback. Stuur een e­mail naar: beleidsteammdieu@minszw.nl.

Wie hulp nodig heeft bij de voorbereiding op de subsidieaanvraag, kan mailen naar mdi-eu@minszw.nl. Een oriënterend gesprek kan ook. Neem dan contact op met het beleidsteam via beleidsteammdieu@minszw.nl.