Nieuws Personeel

Wat is agile management? De 8 basisprincipes

Een omgeving die steeds sneller verandert. Een markt die dynamisch, complex en onvoorspelbaar is geworden. Steeds meer organisaties merken dat hun traditionele manier van werken tekortschiet. Het ontbreekt hen aan agility. In het boek Agile Managen geeft agility-expert Mike Hoogveld antwoord op de cruciale vraag waarmee zoveel organisaties worstelen: hoe vergroten we onze wendbaarheid?

De Ondernemer 5 augustus 2016

Agile managen agility boek mike hoogveld 1065

Agile management is een iteratieve, incrementele manier van werken die de organisatie responsief maakt. Iteratief wil zeggen dat wordt gewerkt in zich stelselmatig herhalende processtappen, waarbij geldt dat soms ook een stap terug gedaan kan worden, omdat door voortschrijdend inzicht blijkt dat met een onjuist uitgangspunt is gewerkt. Incrementeel betekent dat steeds een kleine toevoeging wordt gedaan op het reeds bestaande, dus dat wat er al is als product of als inzicht.

Isaac Newton zei ooit: ‘Als ik verder heb gezien dan anderen, komt dat doordat ik op de schouders van reuzen stond.’ Het doel is dus nadrukkelijk niet om in één keer een grote, radicale sprong vooruit te maken, hoewel dit soms natuurlijk wel gebeurt omdat je toevallig iets fundamenteel nieuws ontdekt. Het uitgangspunt is juist dat vele, snelle kleine stapjes bij elkaar optellen tot die grote sprong, maar dan met veel minder risico en onzekerheid vooraf.

Gerelateerde artikelen:

Blog: Hoe leg je uit wat agile managen isDe geheimen van de scrum ontrafeld

Dat uitgangspunt is gebaseerd op acht belangrijke principes, die we hierna bespreken.

1: Waarde creëren

De hoogste prioriteit is waardecreatie voor de klant door snelle en continue levering van nieuwe of vernieuwde producten en diensten. Dat zijn werkende oplossingen die relevante ervaringen bieden. Dit betreft zowel interne als externe klanten.

• Waardecreatie voor de klant houdt in dat er ‘lean’ gewerkt wordt en dat dus alle activiteiten die de klant geen toegevoegde waarde bieden, dienen te worden geëlimineerd. Om onnodige investeringen en lange doorlooptijden te voorkomen, wordt er gewerkt met zogenoemde minimum viable products, die de klant de essentie van de voordelen van een product of dienst laten ervaren.

2: De klant begrijpen

Om waardecreatie voor de interne of externe klant te realiseren, is het noodzakelijk om diens wensen, behoeften en gedrag te doorgronden.

• De klant zelf bepaalt volledig de relevantie en waarde van de geboden ervaringen en oplossingen. Het is onmogelijk om die vast te stellen op basis van interne aannames. Daarom is het noodzakelijk om de wensen, behoeften en het gedrag van de doelgroep te begrijpen. Deze kunnen worden onderzocht met behulp van voice of the customer-bronnen.

3: Alignment

Waardecreatie voor de klant vereist dat de klant centraal wordt gesteld door nauwe samenwerking binnen een team van betrokkenen uit alle relevante afdelingen. Deze teamleden dienen gemotiveerd te zijn en een gezamenlijke visie op succes te delen.

• Veel van de waardecreatie gaat verloren als de klant versnipperd wordt bediend door verkokerde afdelingen. Een multidisciplinaire interne samenwerking rondom klanten en hun gedrag is daarom noodzakelijk en dit dient op het hoogste organisatieniveau te worden gesponsord. Ook dienen de teamleden overtuigd te zijn van het nut van de overkoepelende doelstellingen die de belangen van hun eigen afdelingen overstijgen. En als er meerdere multidisciplinaire teams actief zijn, moet ook tussen die teams gezorgd worden voor afstemming van hun doelen en activiteiten.

4: Empowerment

Het team dient alle ondersteuning en autonomie te krijgen die het nodig heeft. Daarvoor zullen externe belemmeringen moeten worden weggenomen; het verdient het volledige vertrouwen en mandaat om geheel zelfstandig de klus te klaren. Daarvoor krijgt het team end-to-end verantwoordelijkheid voor het realiseren van zijn doel. Durven vertrouwen op elkaar verhoogt de snelheid van handelen.

• De belangrijkste rol van het management is om teams te faciliteren.

Dit omvat ook het oplossen van issues die het teamniveau overstijgen, zodat het team zich volledig kan focussen op zijn eigen werk. Door alleen vooraf en achteraf checks te doen op de opdrachten, ‘empoweren’ de leidinggevenden het team, zodat dit de volledige vrijheid krijgt om zijn werk zelforganiserend uit te voeren. Micro-management is dus ongewenst.

5: Synchroon en visueel communiceren

De efficiëntste en effectieftse methode om informatie met of binnen het team te delen, is via synchrone communicatie – bij voorkeurface-to-face. En door alles wat er gedaan wordt zo veel mogelijk te visualiseren.

• Teams opereren optimaal als de teamleden snel en direct met elkaar kunnen communiceren. Dit betekent dat de ideale werkomgeving bestaat uit een gemeenschappelijke ruimte waar alle teamleden fysiek bij elkaar zitten. Daar dient ook een visueel overzicht van alle werkzaamheden aanwezig te zijn, inclusief een planning die de teamleden aan het begin van elke dag kort met elkaar doornemen.

6: Leren van experimenteren

Door middel van een gestructureerde cyclus leren, is de belangrijkste maatstaf voor de vooruitgang en vereist nauwkeurige metingen. Experimenteren en falen vormen daar een vast onderdeel van en dienen dan ook breed geaccepteerd te zijn.

• De focus ligt op continue verbetering. Hiervoor dient een gestructureerd proces te worden uitgevoerd, waarin experimenteren centraal staat. Om hier maximaal van te leren is het werken met hypothesen, SMART geformuleerde doelen en precieze metingen, analyses en evaluaties strikt noodzakelijk. Daarnaast moeten alle betrokkenen zich veilig voelen om fouten te durven maken, omdat dit een ingecalculeerd risico is.

7: Snelheid en flexibiliteit

Verandering wordt gezien als bron van kansen. Er wordt rekening mee gehouden in de planning en in de aandacht voor eenvoud en kwaliteit, omdat het vermogen om snel te reageren op veranderingen een bron van concurrentievoordeel is.

• Om zo snel en goedkoop mogelijk de ideeën te testen, wordt met behulp van de 80/20-regel gewerkt op basis van 'schetsen' in plaats van met dikke, rigide plannen. Ook wordt kortcyclisch gewerkt met kleine incrementele toevoegingen op producten, diensten en ervaringen. Deze toevoegingen dienen zo simpel mogelijk de essentie te tonen, waarbij al het onnodige wordt weggelaten. De toevoegingen worden in een vast tempo uit de ideeënpijplijn opgepakt en binnen enkele weken opgeleverd, wat zorgt voor flexibiliteit. Het werk wordt daarbij continu gecheckt op de afgesproken minimale kwaliteitsniveaus.

8: Accountability

De teamactiviteiten dienen accountable te zijn. Na afloop van elke iteratie evalueert het team openhartig alle activiteiten en resultaten. Op basis hiervan past het zijn plannen en gedrag aan.

• Ook op metaniveau heeft het team als doel om te leren, namelijk ten aanzien van zijn eigen functioneren. Daarom zorgen de teamleden voor transparantie in hun werkzaamheden en bekijken zij periodiek wat de toegevoegde waarde hiervan is. Waar nodig optimaliseert het team zijn aanpak, zodat het rendement op de inspanningen continu verbeterd wordt.

Agile ManagenMike Hoogveld Van Duuren Management 24,95 euro